Visa allt om Bröderna Thorsson i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Thorsson i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 336 18 979 19 781 16 893 17 032 18 741 12 658 12 776 19 819 18 901
Övrig omsättning 33 - 64 - 40 - 80 2 66 182
Rörelseresultat (EBIT) 2 142 3 440 4 377 2 192 2 448 3 995 992 243 2 307 2 683
Resultat efter finansnetto 2 009 3 409 4 432 2 255 2 597 3 982 838 115 2 371 2 681
Årets resultat 1 107 2 724 2 637 1 694 1 509 2 216 1 011 160 1 218 1 748
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 354 2 651 4 356 3 453 407 644 1 032 1 705 2 174 1 746
Omsättningstillgångar 7 233 14 564 10 774 8 474 12 636 14 561 11 533 10 090 9 801 10 279
Tillgångar 11 587 17 215 15 130 11 927 13 043 15 205 12 564 11 796 11 975 12 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 246 6 989 5 115 6 478 5 144 6 635 5 669 4 858 4 998 4 081
Obeskattade reserver 3 893 3 324 3 428 2 399 2 351 1 822 857 1 402 1 522 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 655 4 730 4 508 1 276 3 975 4 814 4 336 3 920 3 612 4 296
Kortfristiga skulder 1 792 2 172 2 079 1 774 1 574 1 934 1 702 1 616 1 843 2 792
Skulder och eget kapital 11 587 17 215 15 130 11 927 13 043 15 205 12 564 11 796 11 975 12 026
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - 36 36 39 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 689 3 419 3 434 3 410 2 887 2 890 3 597 3 913 3 725
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 859 1 655 1 605 1 507 1 057 1 186 1 585 1 783 1 863
Utdelning till aktieägare 800 850 850 4 000 360 3 000 1 250 200 300 300
Omsättning 17 369 18 979 19 845 16 893 17 072 18 741 12 738 12 778 19 885 19 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 10 10 12 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 734 1 898 1 978 1 689 1 703 1 874 1 266 1 065 1 416 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 564 518 517 502 400 414 440 414 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 004 4 041 4 721 2 614 2 873 4 560 1 540 844 2 779 3 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,66% -4,05% 17,10% -0,82% -9,12% 48,06% -0,92% -35,54% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,00% 20,71% 30,22% 19,95% 21,11% 27,43% 8,03% 2,31% 21,24% 23,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,70% 18,78% 23,11% 14,09% 16,17% 22,25% 7,97% 2,14% 12,83% 15,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,58% 68,97% 65,23% 67,47% 66,35% 59,82% 64,79% 72,55% 59,79% 64,90%
Rörelsekapital/omsättning 31,39% 65,29% 43,96% 39,66% 64,95% 67,38% 77,67% 66,33% 40,15% 39,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,48% 55,66% 51,48% 70,00% 52,72% 52,47% 50,15% 49,94% 50,89% 39,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,76% 638,12% 478,31% 432,58% 737,74% 705,64% 632,43% 578,90% 479,87% 335,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...