Visa allt om BEP Teknik AB
Visa allt om BEP Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 307 1 040 2 317 1 695 1 009 938 639 590 1 909 1 592
Övrig omsättning 9 65 206 - 33 - - 1 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 398 111 1 440 537 33 -76 -312 -381 801 709
Resultat efter finansnetto 399 110 1 418 522 1 198 -18 30 771 690
Årets resultat 203 42 805 289 2 83 -26 9 535 508
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 115 120 130 190 200 482 1 046 296 301
Omsättningstillgångar 1 396 1 158 1 978 1 034 1 040 1 097 528 295 1 234 1 370
Tillgångar 1 511 1 274 2 097 1 164 1 230 1 297 1 010 1 340 1 530 1 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 609 1 067 562 524 522 439 465 705 703
Obeskattade reserver 709 591 550 181 40 64 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Kortfristiga skulder 190 73 480 420 666 711 571 875 824 833
Skulder och eget kapital 1 511 1 274 2 097 1 164 1 230 1 297 1 010 1 340 1 530 1 671
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 300 300 307 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 102 128 320 300 302 1 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 64 84 151 145 150 154 151 154 127
Utdelning till aktieägare 402 0 300 300 250 0 0 0 250 225
Omsättning 1 316 1 105 2 523 1 695 1 042 938 639 591 1 938 1 592
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 1 040 2 317 1 695 1 009 938 639 590 1 909 1 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 181 248 504 10 486 483 476 503 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 398 115 1 450 547 33 -64 -305 -377 805 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,67% -55,11% 36,70% 67,99% 7,57% 46,79% 8,31% -69,09% 19,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,41% 8,71% 68,67% 46,22% 2,93% 18,04% 1,49% 4,03% 53,07% 43,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,53% 10,67% 62,15% 31,74% 3,57% 24,95% 2,35% 9,15% 42,54% 45,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 92,27% 104,33% 64,65% 36,22% 37,07% 41,15% -6,73% -98,31% 21,48% 33,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,10% 83,99% 71,34% 60,41% 45,00% 43,88% 43,47% 34,70% 46,08% 42,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 734,74% 1 586,30% 412,08% 246,19% 156,16% 154,29% 92,47% 33,71% 149,76% 164,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...