Visa allt om Fotograf Torbjörn Bergkvist Aktiebolag
Visa allt om Fotograf Torbjörn Bergkvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 790 2 121 2 565 2 476 2 135 1 623 2 066 2 005 2 750 3 001
Övrig omsättning - 128 - 31 3 - 73 73 49 49
Rörelseresultat (EBIT) 80 136 370 235 18 -138 79 -90 261 -83
Resultat efter finansnetto 64 107 354 226 -2 -150 73 -101 247 -95
Årets resultat 42 82 192 80 -8 1 41 0 119 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 625 827 347 353 282 447 416 566 739 758
Omsättningstillgångar 514 525 927 900 710 598 594 644 938 745
Tillgångar 1 139 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 230 339 446 366 375 374 458 658 628
Obeskattade reserver 217 209 209 110 0 0 155 142 249 172
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 418 93 203 193 279 21 121 100 145
Kortfristiga skulder 465 496 634 494 433 392 459 489 670 557
Skulder och eget kapital 1 139 1 353 1 274 1 253 992 1 045 1 010 1 211 1 677 1 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 528 - 0 200 154 344 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 28 -
Löner till övriga anställda 339 543 530 0 561 427 317 343 340 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 139 206 202 204 210 174 258 280 330 347
Utdelning till aktieägare 40 105 190 300 0 0 0 125 200 90
Omsättning 1 790 2 249 2 565 2 507 2 138 1 623 2 139 2 078 2 799 3 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 1 061 1 283 2 476 2 135 812 1 033 1 003 1 375 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 403 398 804 827 321 411 410 535 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 332 391 491 384 182 62 296 213 581 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,61% -17,31% 3,59% 15,97% 31,55% -21,44% 3,04% -27,09% -8,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,90% 10,05% 29,04% 19,55% 1,81% -13,01% 8,22% -7,35% 15,74% -4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,03% 6,41% 14,42% 9,89% 0,84% -8,38% 4,02% -4,44% 9,60% -2,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,73% 87,88% 100,00% 85,66% 83,14% 90,82% 93,08% 94,26% 92,62% 83,34%
Rörelsekapital/omsättning 2,74% 1,37% 11,42% 16,40% 12,97% 12,69% 6,53% 7,73% 9,75% 6,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,52% 29,05% 39,41% 42,06% 36,90% 35,89% 48,34% 46,26% 49,93% 50,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,53% 103,23% 144,01% 179,15% 160,51% 146,17% 123,53% 124,74% 134,63% 126,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...