Visa allt om Norra Halland Tidnings AB
Visa allt om Norra Halland Tidnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 571 17 066 18 339 23 818 15 838 3 821 3 788 4 055 4 764 4 226
Övrig omsättning 7 008 7 272 7 091 217 20 16 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 002 2 203 3 502 3 188 2 078 209 37 102 746 -260
Resultat efter finansnetto 2 014 2 225 3 568 3 228 2 077 196 11 69 685 -324
Årets resultat 957 547 429 594 577 196 11 69 685 -324
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 310 460 584 516 9 17 28 64 118
Omsättningstillgångar 11 039 8 387 9 762 7 913 5 764 1 155 1 091 1 281 909 1 536
Tillgångar 11 198 8 697 10 222 8 498 6 280 1 164 1 108 1 310 974 1 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 537 2 581 2 034 1 605 1 011 434 238 226 157 123
Obeskattade reserver 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 707 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 212 6 117 7 481 6 893 5 269 731 871 1 083 816 1 531
Skulder och eget kapital 11 198 8 697 10 222 8 498 6 280 1 164 1 108 1 310 974 1 654
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 6 902 6 823 6 664 4 138 1 417 1 389 1 680 1 618 1 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 669 2 512 2 470 1 381 408 594 480 482 540
Utdelning till aktieägare 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 579 24 338 25 430 24 035 15 858 3 837 3 791 4 055 4 764 4 226
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 19 19 13 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 030 898 965 1 254 1 218 764 758 676 794 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 512 500 479 421 378 404 373 368 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 152 2 353 3 657 3 302 2 150 212 61 138 799 -199
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,68% -6,94% -23,00% 50,39% 314,50% 0,87% -6,58% -14,88% 12,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,99% 25,61% 34,91% 38,00% 33,17% 18,04% 3,34% 7,79% 76,59% -15,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,30% 13,05% 19,46% 13,56% 13,15% 5,50% 0,98% 2,52% 15,66% -6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,55% 13,30% 12,44% 4,28% 3,13% 11,10% 5,81% 4,88% 1,95% 0,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,71% 29,68% 19,90% 18,89% 16,10% 37,29% 21,48% 17,25% 16,12% 7,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,06% 137,11% 130,49% 114,80% 109,39% 158,00% 125,26% 118,28% 111,40% 100,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...