Visa allt om Bröderna Nilsson Delikatesser Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Nilsson Delikatesser Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 199 868 190 432 212 758 125 403 231 517 224 528 222 641 226 198 218 490 177 908
Övrig omsättning 1 669 1 085 1 262 224 599 732 822 262 75 232
Rörelseresultat (EBIT) -9 957 -4 781 12 751 14 723 24 935 24 766 19 993 13 147 18 094 11 239
Resultat efter finansnetto -9 833 -4 557 13 083 14 931 26 463 24 505 20 136 12 968 15 614 11 698
Årets resultat -1 776 -343 7 783 8 579 14 663 12 156 10 319 7 894 13 566 5 388
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 116 27 108 28 184 32 575 33 133 43 187 30 236 41 041 37 531 35 553
Omsättningstillgångar 102 093 108 299 113 981 97 161 90 010 61 028 72 420 57 836 62 502 56 088
Tillgångar 130 208 135 407 142 165 129 737 123 142 104 215 102 656 98 877 100 033 91 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 772 66 547 66 890 59 107 51 502 38 324 44 768 34 449 42 560 52 243
Obeskattade reserver 28 072 36 129 40 340 37 430 33 533 25 715 18 148 12 223 10 226 14 281
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 143 210 424 550 0
Långfristiga skulder 2 165 2 219 1 673 2 138 0 204 102 102 102 0
Kortfristiga skulder 35 199 30 511 33 261 31 062 38 108 39 830 39 429 51 679 46 594 25 117
Skulder och eget kapital 130 208 135 407 142 165 129 737 123 142 104 215 102 656 98 877 100 033 91 641
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD 2 608 2 360 2 005 1 109 2 656 2 586 2 022 1 755 1 845 1 652
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 461 29 317 29 896 16 159 30 221 28 064 26 478 22 978 21 741 20 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 773 13 788 13 592 6 887 12 546 14 830 10 569 9 649 9 436 8 723
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 973 1 485 18 600 0 16 006 1 681
Omsättning 201 537 191 517 214 020 125 627 232 116 225 260 223 463 226 460 218 565 178 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 74 78 85 87 85 91 81 77 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 630 2 573 2 728 1 475 2 661 2 642 2 447 2 793 2 838 2 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 614 583 292 533 548 452 429 453 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 835 3 331 20 783 19 995 30 747 29 524 24 947 18 582 23 352 15 693
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,96% -10,49% 69,66% - 3,11% 0,85% -1,57% 3,53% 22,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,50% -3,33% 9,24% 11,59% 21,49% 24,19% 20,16% 13,68% 18,18% 12,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,89% -2,37% 6,17% 11,99% 11,43% 11,23% 9,30% 5,98% 8,32% 6,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,80% 14,86% 20,70% 49,39% 48,72% 50,77% 46,98% 44,29% 44,88% 42,77%
Rörelsekapital/omsättning 33,47% 40,85% 37,94% 52,71% 22,42% 9,44% 14,82% 2,72% 7,28% 17,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,56% 69,96% 69,18% 68,06% 63,06% 54,96% 56,64% 43,95% 50,08% 68,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,59% 306,02% 308,82% 285,56% 207,53% 113,89% 141,91% 92,76% 113,04% 176,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...