Visa allt om A I Executive Search SM AB
Visa allt om A I Executive Search SM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 048 6 066 8 242 11 540 10 691 12 536 1 1 81 38
Övrig omsättning - 8 3 3 2 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 814 2 107 2 988 5 485 4 049 6 971 -30 -37 38 -202
Resultat efter finansnetto 5 736 4 151 3 389 7 759 4 234 7 265 -652 64 320 -65
Årets resultat 4 429 3 379 3 248 7 773 2 246 4 029 -674 -6 160 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 248 8 765 9 274 1 922 370 397 100 100 123 260
Omsättningstillgångar 8 101 40 360 36 190 42 447 39 976 36 670 7 987 8 617 8 512 7 947
Tillgångar 53 349 49 125 45 464 44 368 40 346 37 066 8 087 8 717 8 634 8 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 305 41 276 38 053 35 480 28 007 26 041 5 557 6 630 6 637 7 077
Obeskattade reserver 5 420 5 390 5 469 6 292 8 573 7 566 557 641 642 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 624 2 459 1 942 2 596 3 766 3 459 1 974 1 446 1 356 573
Skulder och eget kapital 53 349 49 125 45 464 44 368 40 346 37 066 8 087 8 717 8 634 8 207
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 185 46 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 332 951 1 262 1 051 1 078 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 306 644 663 653 618 0 0 2 27
Utdelning till aktieägare 200 400 156 675 300 280 240 0 600 600
Omsättning 7 048 6 074 8 245 11 543 10 693 12 542 1 1 81 38
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 524 3 033 4 121 5 770 5 346 6 268 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 344 814 1 022 996 945 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 998 2 276 3 129 5 619 4 065 6 994 -30 -14 55 -135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,19% -26,40% -28,58% 7,94% -14,72% 1 253 500,00% 0,00% -98,77% 113,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,97% 8,47% 7,81% 17,54% 11,17% 19,67% 3,73% 2,95% 3,91% -0,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 83,04% 68,61% 43,06% 67,43% 42,16% 58,15% 30 200,00% 25 700,00% 417,28% -44,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 77,71% 624,81% 415,53% 345,33% 338,70% 264,93% 601 300,00% 717 100,00% 8 834,57% 19 405,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,85% 92,58% 93,08% 91,03% 85,08% 85,30% 73,79% 81,48% 82,22% 91,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,73% 1 641,32% 1 863,54% 1 635,09% 1 061,50% 1 060,13% 404,61% 595,92% 627,73% 1 386,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...