Visa allt om Byggnads Aktiebolaget Ulf Kruus

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12
Nettoomsättning 42 125
Övrig omsättning 2 626
Rörelseresultat (EBIT) -2 628
Resultat efter finansnetto -2 809
Årets resultat -3 124
Balansräkningar (tkr)
2020-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 18 251
Omsättningstillgångar 68 439
Tillgångar 86 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 691
Minoritetsintressen 8 050
Avsättningar (tkr) 3 253
Långfristiga skulder 34 319
Kortfristiga skulder 6 378
Skulder och eget kapital 86 690
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 1 902
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 44 751
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,65%
Rörelsekapital/omsättning 147,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 879,76%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 40 971 70 735 83 236 68 915 49 011 34 484 25 103 25 420 20 411 30 100
Övrig omsättning 2 537 1 735 1 756 5 440 2 375 2 021 2 592 1 126 1 101 1 086
Rörelseresultat (EBIT) -3 628 4 427 5 363 8 653 2 831 3 578 2 235 1 362 1 445 1 179
Resultat efter finansnetto -13 4 655 4 856 7 861 7 357 3 102 1 240 813 976 765
Årets resultat 515 3 785 3 652 4 544 7 164 2 013 400 713 706 548
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 611 35 378 35 860 35 790 39 141 22 226 22 212 9 912 10 200 10 452
Omsättningstillgångar 28 455 42 899 40 796 - 33 072 25 158 13 923 17 170 14 917 14 036
Tillgångar 63 067 78 277 76 656 75 176 72 213 47 384 36 135 27 081 25 117 24 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 921 26 506 22 721 19 069 14 525 7 361 5 648 7 265 6 552 5 846
Obeskattade reserver 2 900 3 598 3 598 3 500 1 514 1 982 1 500 1 000 1 150 1 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 505 30 087 30 728 32 763 20 436 22 453 25 038 9 334 9 519 11 030
Kortfristiga skulder 5 740 18 086 19 608 19 844 35 738 15 587 3 949 9 482 7 896 6 462
Skulder och eget kapital 63 067 78 277 76 656 75 176 72 213 47 384 36 135 27 081 25 117 24 488
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 515 - - - - 2 386 2 376 2 162 2 308 1 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 902 - - - - 1 131 1 116 1 058 1 119 990
Utdelning till aktieägare 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 508 72 470 84 992 74 355 51 386 36 505 27 695 26 546 21 512 31 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 10 9 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 725 5 895 7 567 6 892 5 446 4 926 3 138 3 178 2 551 4 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 566 586 523 490 513 441 408 431 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 789 5 150 6 044 9 244 3 412 4 121 2 765 1 625 1 697 1 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,08% -15,02% 20,78% 40,61% 42,13% 37,37% -1,25% 24,54% -32,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,99% 6,68% 7,00% 11,51% 10,71% 7,55% 6,06% 4,94% 5,80% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,52% 7,39% 6,44% 12,56% 15,77% 10,38% 8,72% 5,26% 7,14% 3,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,29% 19,76% 17,95% 18,26% 17,12% 22,83% 26,36% 21,49% 27,82% 17,73%
Rörelsekapital/omsättning 55,44% 35,08% 25,46% -28,79% -5,44% 27,75% 39,73% 30,24% 34,40% 25,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,34% 37,45% 33,30% 29,00% 21,75% 18,80% 18,87% 29,71% 29,46% 27,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 431,25% 235,53% 186,12% - 64,92% 139,52% 253,53% 177,28% 185,36% 213,31%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!