Visa allt om Signfactory AB
Visa allt om Signfactory AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 155 49 19 77 0 271 573 1 028 735 307
Övrig omsättning - - 13 12 15 29 53 14 31 34
Rörelseresultat (EBIT) 25 43 -55 -92 -73 -132 -273 -28 60 -211
Resultat efter finansnetto 25 43 -55 -103 -87 -145 -286 -37 53 -220
Årets resultat 25 43 -55 -103 -87 -145 -286 -37 53 -220
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 0 0 2 11 23 46 77 113 96
Omsättningstillgångar 524 354 22 107 242 268 429 710 605 615
Tillgångar 548 354 22 109 253 291 475 787 719 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 343 -99 -44 60 147 292 578 615 -179
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 0 115 142 182 121 157 6 6 724
Kortfristiga skulder 210 11 6 11 12 23 26 203 98 166
Skulder och eget kapital 548 354 22 109 253 291 475 787 719 712
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 82 129 30 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 408 0 - - - 0 0 76 32 45
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 0 - - - 0 41 93 30 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 155 49 32 89 15 300 626 1 042 766 341
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 0 - - - 0 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 231 - - - - - 573 514 735 307
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 109 - - - - - 144 165 100 63
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 43 -53 -84 -61 -117 -254 9 95 -176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 257,14% 157,89% -75,32% - -100,00% -52,71% -44,26% 39,86% 139,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,56% 12,15% -250,00% -84,40% - -45,36% -57,47% -3,56% 8,34% -29,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,16% 87,76% -289,47% -119,48% - -48,71% -47,64% -2,72% 8,16% -68,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,63% 100,00% 100,00% 90,91% - 48,71% 38,57% 51,17% 51,70% 3,91%
Rörelsekapital/omsättning 27,19% 700,00% 84,21% 124,68% - 90,41% 70,33% 49,32% 68,98% 146,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,49% 96,89% -450,00% -40,37% 23,72% 50,52% 61,47% 73,44% 85,54% -25,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,05% 3 218,18% 83,33% 127,27% 0,00% 21,74% 73,08% 37,93% 125,51% 10,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...