Visa allt om N E Johanssons Elektriska Aktiebolag
Visa allt om N E Johanssons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 253 12 241 11 390 10 443 11 312 12 328 9 688 9 020 0 0
Övrig omsättning 83 100 201 200 105 114 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 567 1 161 1 558 888 346 2 082 577 377 -814 -9
Resultat efter finansnetto 1 546 1 176 1 665 932 268 2 111 513 325 355 1 266
Årets resultat 1 022 768 1 123 670 -144 1 052 266 202 190 864
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 855 894 1 132 1 840 1 749 1 684 807 1 388 4 517 4 407
Omsättningstillgångar 5 300 9 473 8 329 7 257 6 359 7 591 6 339 4 925 500 603
Tillgångar 11 154 10 367 9 461 9 098 8 108 9 276 7 146 6 313 5 017 5 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 435 5 813 5 545 5 022 4 352 5 495 4 603 4 337 4 205 4 065
Obeskattade reserver 2 400 2 182 2 003 1 762 1 697 1 480 831 720 705 711
Avsättningar (tkr) 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 819 1 872 1 413 1 814 1 559 2 301 1 712 1 256 108 235
Skulder och eget kapital 11 154 10 367 9 461 9 098 8 108 9 276 7 146 6 313 5 017 5 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 615 444 430 512 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 362 3 197 3 158 3 312 2 494 1 983 1 899 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 330 1 245 1 246 1 716 1 037 827 906 283 0
Utdelning till aktieägare 800 400 500 600 0 1 000 160 0 0 50
Omsättning 13 336 12 341 11 591 10 643 11 417 12 442 9 701 9 020 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 10 9 9 8 8 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 205 1 224 1 139 1 044 1 257 1 370 1 211 1 128 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 474 450 442 562 463 410 410 398 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 742 1 404 1 820 1 146 611 2 277 720 512 -814 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,27% 7,47% 9,07% -7,68% -8,24% 27,25% 7,41% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,33% 11,93% 17,60% 10,24% 5,70% 24,02% 9,35% 9,93% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,06% 10,11% 14,62% 8,92% 4,08% 18,07% 6,90% 6,95% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,82% 57,65% 63,72% 62,85% 59,72% 60,54% 52,51% 52,16% - -
Rörelsekapital/omsättning 26,27% 62,09% 60,72% 52,12% 42,43% 42,91% 47,76% 40,68% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,48% 72,49% 75,12% 70,31% 69,10% 71,00% 72,98% 77,11% 93,93% 91,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,21% 475,00% 554,07% 368,36% 371,65% 306,52% 346,09% 360,27% 462,96% 256,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...