Visa allt om Övertorneå Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Övertorneå Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 825 4 398 5 467 10 218 19 651 8 345 13 302 8 351 8 126 7 823
Övrig omsättning 100 46 150 - - 18 68 - 81 38
Rörelseresultat (EBIT) 204 518 125 -97 406 -1 311 -45 -176 -35 -681
Resultat efter finansnetto 204 517 130 -66 649 -1 305 97 -46 -55 -436
Årets resultat 204 517 130 -66 649 -1 305 97 -46 -55 -436
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 474 495 504 527 568 710 1 825 2 938 5 006 4 889
Omsättningstillgångar 6 467 7 021 4 498 7 819 7 587 9 405 9 553 10 644 8 006 8 977
Tillgångar 6 941 7 515 5 002 8 346 8 155 10 115 11 377 13 581 13 011 13 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 625 4 421 3 904 5 674 5 740 8 291 9 597 11 500 11 546 11 601
Obeskattade reserver 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 300 300 0 300 365 556 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 016 2 794 798 2 372 2 049 1 267 1 781 2 082 1 466 2 265
Skulder och eget kapital 6 941 7 515 5 002 8 346 8 155 10 115 11 377 13 581 13 011 13 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 23 36 24 41
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 221 484 291 277 291 291 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 55 123 61 84 93 84 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 200 0 2 000 0 0
Omsättning 2 925 4 444 5 617 10 218 19 651 8 363 13 370 8 351 8 207 7 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 10 218 19 651 8 345 13 302 8 351 8 126 7 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 277 607 383 388 424 390 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 225 541 144 -57 539 -1 211 56 -83 46 -548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,77% -19,55% -46,50% -48,00% 135,48% -37,27% 59,29% 2,77% 3,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,94% 6,89% 2,62% -0,79% 7,98% -12,75% 0,84% 0,10% 0,05% -3,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,22% 11,78% 2,40% -0,65% 3,31% -15,46% 0,72% 0,17% 0,07% -5,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,56% 96,11% 67,68% 53,31% 28,18% 97,52% 58,43% 102,53% 80,48% 85,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,63% 58,83% 82,73% 67,98% 70,39% 81,97% 84,35% 84,68% 88,74% 83,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,75% 175,95% 344,61% 248,90% 298,63% 600,24% 397,30% 368,68% 388,06% 295,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...