Visa allt om Magnus Carlsson Entreprenad AB
Visa allt om Magnus Carlsson Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 872 3 416 1 652 0 6 211 250 244 694 753
Övrig omsättning 44 20 - - - 100 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 348 723 402 -132 -198 98 -44 -13 160 189
Resultat efter finansnetto 301 647 351 -131 -184 116 -16 -2 182 191
Årets resultat 75 138 263 -131 -5 118 11 13 100 113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 142 4 116 4 617 0 0 0 61 123 184 245
Omsättningstillgångar 930 855 824 421 652 897 1 170 1 145 1 222 1 064
Tillgångar 5 072 4 971 5 440 421 652 897 1 232 1 268 1 406 1 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 572 497 359 96 287 422 431 540 527 518
Obeskattade reserver 1 938 1 738 1 268 0 0 180 229 265 288 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 455 1 132 2 100 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 107 1 604 1 713 325 365 294 572 463 590 539
Skulder och eget kapital 5 072 4 971 5 440 421 652 897 1 232 1 268 1 406 1 309
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 123 89 69 250 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 448 150 96 159 0 36 33 36 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 143 48 10 16 18 25 15 109 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 130 127 120 120 91
Omsättning 3 916 3 436 1 652 0 6 311 250 244 694 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 291 1 139 826 - 3 211 125 122 694 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 251 213 100 54 92 148 80 63 403 438
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 067 1 367 613 -132 -198 98 17 48 221 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,35% 106,78% - -100,00% -97,16% -15,60% 2,46% -64,84% -7,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,04% 14,64% 7,43% - -28,07% 12,93% -1,30% -0,16% 13,80% 15,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,22% 21,31% 24,46% - -3 050,00% 54,98% -6,40% -0,82% 27,95% 27,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 55,39% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,40% -21,93% -53,81% - 4 783,33% 285,78% 239,20% 279,51% 91,07% 69,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,08% 37,27% 24,78% 22,80% 44,02% 61,84% 48,68% 57,99% 52,23% 53,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,14% 53,30% 48,10% 129,54% 178,63% 305,10% 203,50% 247,30% 207,12% 197,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...