Visa allt om A-Schakt Carlsson och Broberg Aktiebolag
Visa allt om A-Schakt Carlsson och Broberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 279 8 932 7 649 12 413 11 515 14 712 12 572 11 433 10 857 11 017
Övrig omsättning 45 316 63 295 131 237 185 88 380 199
Rörelseresultat (EBIT) 723 315 264 387 168 -320 295 357 338 240
Resultat efter finansnetto 682 270 224 300 70 -515 198 258 165 111
Årets resultat 374 130 139 41 12 -22 71 68 64 39
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 508 2 944 1 524 1 628 1 876 2 578 2 596 2 604 2 779 2 446
Omsättningstillgångar 1 399 1 925 1 388 1 758 1 898 1 547 2 394 1 155 1 509 2 190
Tillgångar 3 908 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990 3 760 4 288 4 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 393 263 154 113 101 259 208 289 226
Obeskattade reserver 741 544 444 402 160 110 610 510 350 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 750 1 094 389 598 682 1 586 1 508 1 167 1 526 1 863
Kortfristiga skulder 1 774 2 838 1 815 2 232 2 819 2 327 2 614 1 875 2 122 2 272
Skulder och eget kapital 3 908 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990 3 760 4 288 4 636
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 379 364 309 307 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 614 2 423 3 089 3 186 3 350 3 237 2 667 2 471 2 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 933 748 942 887 1 142 1 131 897 923 915
Utdelning till aktieägare 200 125 0 0 0 0 0 20 150 0
Omsättning 13 324 9 248 7 712 12 708 11 646 14 949 12 757 11 521 11 237 11 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 9 9 10 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 660 1 117 1 093 1 379 1 279 1 471 1 257 1 270 1 206 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 513 454 462 463 460 493 481 436 416 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 244 773 673 1 061 902 481 946 967 880 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,67% 16,77% -38,38% 7,80% -21,73% 17,02% 9,96% 5,31% -1,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,50% 6,47% 9,07% 11,43% 4,45% -7,76% 5,91% 9,49% 8,02% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,44% 3,53% 3,45% 3,12% 1,46% -2,18% 2,35% 3,12% 3,17% 2,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,82% -10,22% -5,58% -3,82% -8,00% -5,30% -1,75% -6,30% -5,65% -0,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,22% 16,79% 20,92% 13,80% 6,12% 4,41% 14,20% 15,53% 12,62% 9,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,64% 67,65% 76,20% 77,24% 65,59% 63,77% 91,20% 60,96% 70,55% 95,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...