Visa allt om A-Schakt AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 10 080 9 351 10 355 13 279 8 932 7 649 12 413 11 515 14 712 12 572
Övrig omsättning 619 21 90 45 316 63 295 131 237 185
Rörelseresultat (EBIT) 937 543 710 723 315 264 387 168 -320 295
Resultat efter finansnetto 919 522 681 682 270 224 300 70 -515 198
Årets resultat 1 215 230 340 374 130 139 41 12 -22 71
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 824 1 765 2 142 2 508 2 944 1 524 1 628 1 876 2 578 2 596
Omsättningstillgångar 2 229 1 729 1 850 1 399 1 925 1 388 1 758 1 898 1 547 2 394
Tillgångar 6 053 3 494 3 991 3 908 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 726 711 782 642 393 263 154 113 101 259
Obeskattade reserver 567 1 203 981 741 544 444 402 160 110 610
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 873 158 458 750 1 094 389 598 682 1 586 1 508
Kortfristiga skulder 1 886 1 422 1 770 1 774 2 838 1 815 2 232 2 819 2 327 2 614
Skulder och eget kapital 6 053 3 494 3 991 3 908 4 869 2 912 3 387 3 774 4 125 4 990
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - 379 364
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 2 614 2 423 3 089 3 186 3 350 3 237
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 933 748 942 887 1 142 1 131
Utdelning till aktieägare 1 620 200 300 200 125 0 0 0 0 0
Omsättning 10 699 9 372 10 445 13 324 9 248 7 712 12 708 11 646 14 949 12 757
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 8 8 7 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 440 1 559 1 726 1 660 1 117 1 093 1 379 1 279 1 471 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 545 542 513 454 462 463 460 493 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 313 920 1 204 1 244 773 673 1 061 902 481 946
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,80% -9,70% -22,02% 48,67% 16,77% -38,38% 7,80% -21,73% 17,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,51% 15,54% 17,79% 18,50% 6,47% 9,07% 11,43% 4,45% -7,76% 5,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,32% 5,81% 6,86% 5,44% 3,53% 3,45% 3,12% 1,46% -2,18% 2,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,33% 100,00% 100,00% 49,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,40% 3,28% 0,77% -2,82% -10,22% -5,58% -3,82% -8,00% -5,30% -1,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,82% 47,20% 38,77% 31,22% 16,79% 20,92% 13,80% 6,12% 4,41% 14,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,18% 120,53% 103,95% 78,64% 67,65% 76,20% 77,24% 65,59% 63,77% 91,20%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...