Visa allt om Holmgrens Bil AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 511 062 3 102 038 3 111 113 2 935 018 2 451 686 1 895 037 1 511 529 1 479 644 1 555 525 1 524 936
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 472 20 344 21 086 50 511 23 827 10 922 7 471 -9 891 7 464 41 283
Resultat efter finansnetto -20 658 14 568 14 772 44 091 17 988 -7 535 545 -10 506 5 559 43 965
Årets resultat -1 886 -772 151 11 420 15 287 110 25 450 7 447 10 744 32 827
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 236 73 971 78 136 79 274 83 022 32 064 45 271 36 429 35 670 16 652
Omsättningstillgångar 1 342 896 761 796 654 948 652 417 687 907 492 699 430 603 390 573 321 899 297 147
Tillgångar 1 541 132 835 767 733 084 731 691 770 929 524 763 475 872 427 002 357 569 313 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 482 224 087 224 859 224 708 199 654 116 367 116 254 90 804 83 357 112 613
Obeskattade reserver 53 706 34 321 26 101 46 667 64 022 50 739 49 280 45 399 55 070 64 104
Avsättningar (tkr) 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 927 333 577 359 482 124 460 316 507 253 357 657 310 338 290 799 219 142 137 082
Skulder och eget kapital 1 541 132 835 767 733 084 731 691 770 929 524 763 475 872 427 002 357 569 313 799
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 711 0 - 0 1 332 2 362 1 060 1 854 1 702 1 699
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 675 - 0 - -
Löner till övriga anställda 252 241 175 280 173 735 170 173 167 308 162 597 144 468 137 375 128 825 120 850
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 117 328 77 788 79 366 75 050 69 786 63 054 57 276 53 839 50 884 44 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000
Omsättning 4 511 062 3 102 038 3 111 113 2 935 018 2 451 686 1 895 037 1 511 529 1 479 644 1 555 525 1 524 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 623 452 452 442 452 442 398 382 373 348
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 241 6 863 6 883 6 640 5 424 4 287 3 798 3 873 4 170 4 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 591 577 586 543 529 516 514 503 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 791 37 159 36 801 61 643 31 662 13 994 13 137 -5 046 12 112 46 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,42% -0,29% 6,00% 19,71% 29,37% 25,37% 2,15% -4,88% 2,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,66% 2,55% 2,99% 7,10% 3,28% -0,03% 1,66% -0,75% 2,96% 14,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% 0,69% 0,70% 1,77% 1,03% -0,01% 0,52% -0,22% 0,68% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,85% 16,88% 16,18% 17,11% 17,85% 19,54% 21,90% 19,40% 19,20% 19,86%
Rörelsekapital/omsättning 9,21% 5,95% 5,56% 6,55% 7,37% 7,13% 7,96% 6,74% 6,61% 10,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,97% 30,02% 33,45% 35,69% 32,38% 29,72% 32,51% 29,10% 34,66% 50,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,92% 36,95% 43,88% 41,44% 42,99% 52,58% 39,63% 32,85% 36,65% 45,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...