Visa allt om Båbergs Nöjes Aktiebolag
Visa allt om Båbergs Nöjes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 763 788 1 045 1 581 2 638 2 286 2 135 1 879 1 974 1 905
Övrig omsättning 488 386 387 389 396 340 353 350 296 312
Rörelseresultat (EBIT) 284 -254 -118 206 423 81 -328 217 284 40
Resultat efter finansnetto 190 -122 -109 217 433 84 -282 249 486 20
Årets resultat 176 -122 -109 160 347 84 -182 175 462 70
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 862 1 545 2 456 2 530 2 449 2 032 2 424 2 001 1 958 2 907
Omsättningstillgångar 939 1 659 954 1 023 1 181 1 230 1 100 1 564 1 336 821
Tillgångar 2 801 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 3 146 3 268 3 377 3 247 2 930 2 876 3 089 2 933 2 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 861 0 30 60 30 30 0 0 0 802
Kortfristiga skulder 644 58 113 115 353 302 648 377 260 245
Skulder och eget kapital 2 801 3 204 3 411 3 552 3 630 3 262 3 524 3 565 3 294 3 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 20 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 153 452 327 354 352 336 257 179 168 160
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 85 79 100 103 102 84 68 56 44
Utdelning till aktieägare 0 3 026 0 30 30 30 30 30 20 10
Omsättning 3 251 1 174 1 432 1 970 3 034 2 626 2 488 2 229 2 270 2 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 763 788 1 045 1 581 1 319 1 143 1 068 940 987 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 214 537 407 468 228 219 172 135 113 68
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 367 -185 -47 325 520 173 -233 298 364 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -24,59% -33,90% -40,07% 15,40% 7,07% 13,62% -4,81% 3,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,21% -3,65% -3,14% 6,17% 12,09% 2,70% -7,86% 7,10% 15,57% 1,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,35% -14,85% -10,24% 13,85% 16,64% 3,85% -12,97% 13,46% 25,99% 2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,13% 63,71% 88,90% 90,45% 89,84% 89,46% 89,79% 90,15% 90,98% 89,50%
Rörelsekapital/omsättning 10,68% 203,17% 80,48% 57,43% 31,39% 40,59% 21,17% 63,17% 54,51% 30,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,57% 98,19% 95,81% 95,07% 89,45% 89,82% 81,61% 88,67% 91,23% 70,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,68% 2 851,72% 833,63% 871,30% 328,33% 401,66% 166,36% 410,88% 510,38% 330,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...