Visa allt om Göteborgs Symfoniker AB
Visa allt om Göteborgs Symfoniker AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 049 40 499 36 905 35 724 26 299 28 306 29 509 29 081 35 783 29 517
Övrig omsättning 178 059 174 390 176 352 164 223 158 253 147 674 142 415 145 458 133 281 123 836
Rörelseresultat (EBIT) 784 1 197 -309 4 314 203 -910 2 946 -2 837 -3 660 -2 849
Resultat efter finansnetto 885 1 129 -10 4 400 510 -603 2 804 -2 800 -2 267 -1 495
Årets resultat 0 303 0 3 163 0 -170 331 -264 -707 -981
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 702 28 646 25 700 25 901 26 430 18 388 18 935 21 069 22 306 23 003
Omsättningstillgångar 28 435 36 404 37 130 33 362 34 088 28 265 33 993 29 034 30 441 29 979
Tillgångar 63 137 65 050 62 830 59 263 60 518 46 653 52 928 50 103 52 747 52 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 148 11 148 10 845 10 845 7 682 7 682 7 852 7 521 7 785 8 492
Obeskattade reserver 11 148 10 438 9 612 9 820 9 672 9 247 9 807 7 685 10 485 12 045
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 73 489 1 475 575 839
Kortfristiga skulder 40 841 43 464 42 373 38 597 43 164 29 652 34 780 33 422 33 902 31 606
Skulder och eget kapital 63 137 65 050 62 830 59 263 60 518 46 653 52 928 50 103 52 747 52 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 487 1 459 1 105 1 455 1 401 1 366 1 438 1 509 1 251 1 241
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 88 947 88 767 86 309 80 367 77 621 76 066 71 414 67 326 61 158 59 960
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 946 37 939 39 520 38 195 35 532 32 756 29 855 29 315 27 311 23 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 214 108 214 889 213 257 199 947 184 552 175 980 171 924 174 539 169 064 153 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 171 171 172 166 159 159 166 162 173 167
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 211 237 215 215 165 178 178 180 207 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 779 772 750 736 759 740 643 629 572 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 325 5 264 3 383 7 851 3 895 2 157 5 963 67 -942 -346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,99% 9,74% 3,31% 35,84% -7,09% -4,08% 1,47% -18,73% 21,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,40% 1,84% -0,02% 7,42% 0,84% -1,29% 5,57% -5,42% -4,23% -2,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,45% 2,96% -0,03% 12,32% 1,94% -2,13% 9,98% -9,35% -6,24% -4,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,99% 94,45% 95,18% 95,27% 91,43% 89,74% 92,40% 92,83% 97,44% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -34,41% -17,43% -14,21% -14,65% -34,51% -4,90% -2,67% -15,09% -9,67% -5,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,43% 29,65% 29,19% 31,22% 24,47% 31,07% 28,49% 26,32% 29,07% 32,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,35% 82,79% 86,44% 85,29% 77,50% 92,49% 95,60% 85,64% 87,85% 91,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...