Visa allt om Sidsjö Persienn och Markis Aktiebolag
Visa allt om Sidsjö Persienn och Markis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 811 5 633 4 829 4 244 3 837 4 096 3 665 3 892 4 044 3 761
Övrig omsättning 174 154 179 155 234 286 331 306 278 380
Rörelseresultat (EBIT) 566 516 52 31 -122 113 14 29 176 39
Resultat efter finansnetto 554 519 83 70 -94 78 6 12 144 11
Årets resultat 288 282 73 34 7 40 0 5 68 9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 691 777 633 675 676 721 767 800 846
Omsättningstillgångar 2 794 1 758 1 568 1 131 1 331 1 377 1 191 1 098 1 224 1 031
Tillgångar 3 446 2 449 2 346 1 764 2 006 2 053 1 913 1 865 2 024 1 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 584 896 614 541 507 500 460 460 456 488
Obeskattade reserver 384 234 91 101 80 191 172 173 173 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 243 263 283 302 622 642 662 680 700
Kortfristiga skulder 2 255 1 076 1 378 839 1 117 740 638 570 716 560
Skulder och eget kapital 3 446 2 449 2 346 1 764 2 006 2 053 1 913 1 865 2 024 1 877
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 679 621 627 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 150 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 219 1 366 1 045 1 437 1 087 314 381 313 306
Varav resultatlön till övriga anställda - 26 60 - 275 - - - - -
Sociala kostnader - 588 513 416 499 442 436 438 453 459
Utdelning till aktieägare 140 600 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 5 985 5 787 5 008 4 399 4 071 4 382 3 996 4 198 4 322 4 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 453 1 408 1 207 1 415 1 279 1 365 1 222 1 297 1 348 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 456 486 497 595 523 487 493 481 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 632 548 86 73 -83 158 59 74 222 83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,16% 16,65% 13,78% 10,61% -6,32% 11,76% -5,83% -3,76% 7,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% 21,52% 4,26% 5,27% -3,24% 5,65% 1,99% 1,88% 9,58% 2,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% 9,36% 2,07% 2,19% -1,69% 2,83% 1,04% 0,90% 4,80% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,79% 53,88% 58,69% 54,52% 56,03% 54,61% 53,23% 52,85% 55,34% 53,71%
Rörelsekapital/omsättning 9,28% 12,11% 3,93% 6,88% 5,58% 15,55% 15,09% 13,57% 12,56% 12,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,64% 44,04% 29,20% 35,13% 28,21% 31,21% 30,67% 31,50% 28,68% 30,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,50% 162,45% 112,77% 132,90% 116,74% 184,73% 185,11% 191,40% 169,41% 181,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...