Visa allt om Rofors El Aktiebolag
Visa allt om Rofors El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 425 1 912 2 526 2 312 2 420 2 785 1 682 1 987 2 494 2 035
Övrig omsättning 450 - - 33 2 2 95 2 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 035 469 400 235 41 714 -107 -26 480 379
Resultat efter finansnetto 1 058 502 418 267 89 724 -80 21 538 397
Årets resultat 612 302 284 152 54 413 3 8 359 260
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 220 224 246 282 370 390 486 550 621
Omsättningstillgångar 2 132 2 042 2 075 1 853 1 802 1 892 1 358 1 412 1 688 1 364
Tillgångar 2 328 2 262 2 299 2 100 2 083 2 262 1 748 1 897 2 238 1 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 112 1 500 1 348 1 214 1 202 1 348 1 062 1 180 1 272 1 013
Obeskattade reserver 830 570 457 405 347 334 170 255 246 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 192 495 481 535 580 516 463 721 766
Skulder och eget kapital 2 328 2 262 2 299 2 100 2 083 2 262 1 748 1 897 2 238 1 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 215 - - - 0 0 315 420 420 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 496 861 829 890 746 323 306 318 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 185 277 437 424 444 434 296 357 377 312
Utdelning till aktieägare 800 1 000 150 150 140 200 127 120 100 100
Omsättning 1 875 1 912 2 526 2 345 2 422 2 787 1 777 1 989 2 502 2 035
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 425 956 1 263 1 156 1 210 1 393 841 994 1 247 1 018
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 393 650 627 671 593 472 547 558 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 059 492 422 261 60 733 -42 39 551 433
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,47% -24,31% 9,26% -4,46% -13,11% 65,58% -15,35% -20,33% 22,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,49% 22,24% 18,18% 12,67% 4,27% 32,32% -4,29% 1,42% 24,35% 20,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 74,32% 26,31% 16,55% 11,51% 3,68% 26,25% -4,46% 1,36% 21,85% 20,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,63% 81,38% 81,12% 77,29% 69,34% 81,29% 60,29% 73,68% 74,34% 78,13%
Rörelsekapital/omsättning 122,60% 96,76% 62,55% 59,34% 52,36% 47,11% 50,06% 47,76% 38,77% 29,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,58% 85,97% 74,14% 72,02% 69,98% 70,48% 67,92% 71,88% 64,75% 58,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 551,69% 1 059,38% 417,37% 378,79% 328,60% 316,90% 252,71% 296,11% 220,67% 176,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...