Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Västerbro
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Västerbro

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 748 9 429 8 228 7 606 7 758 7 411 7 082 6 417 5 988 7 097
Övrig omsättning 598 723 588 1 993 606 608 70 800 - 27 300
Rörelseresultat (EBIT) 657 500 -954 1 724 2 236 1 907 878 1 316 1 167 27 042
Resultat efter finansnetto 104 -299 -2 197 125 65 115 -304 317 -2 423 25 616
Årets resultat 104 -299 103 125 65 115 -304 318 -2 417 25 608
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 917 83 702 85 288 86 050 86 992 84 136 80 075 71 190 54 285 51 812
Omsättningstillgångar 3 364 3 084 2 948 2 767 840 405 3 184 3 883 11 137 10 638
Tillgångar 85 281 86 786 88 236 88 817 87 833 84 541 83 260 75 073 65 422 62 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 146 10 042 10 341 10 238 14 113 14 049 13 934 14 238 24 419 26 836
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 118 66 118 65 931 66 814 61 327 54 530 47 714 46 793 39 711 32 676
Kortfristiga skulder 9 016 10 625 11 964 11 765 12 393 15 962 21 612 14 042 1 290 2 930
Skulder och eget kapital 85 281 86 786 88 236 88 817 87 833 84 541 83 260 75 073 65 422 62 450
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 550 550 550 550 550 500 700
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 787 3 134 1 478 1 972 2 286 2 821 2 627 2 362 2 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 896 836 582 702 835 965 859 923 928
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 4 000 0 0 0 10 500 0
Omsättning 10 346 10 152 8 816 9 599 8 364 8 019 7 152 7 217 5 988 34 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 8 6 8 9 10 10 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 625 1 347 1 029 1 268 970 823 708 642 665 710
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 560 573 410 133 142 146 132 116 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 452 2 293 827 3 469 3 923 3 522 2 334 2 563 2 134 27 925
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,38% 14,60% 8,18% -1,96% 4,68% 4,65% 10,36% 7,16% -15,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,77% 0,58% -1,08% 1,94% 2,55% 2,45% 1,20% 1,94% 2,19% 43,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% 5,33% -11,57% 22,68% 28,89% 27,94% 14,13% 22,71% 23,98% 385,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -57,98% -79,98% -109,58% -118,30% -148,92% -209,92% -260,21% -158,31% 164,45% 108,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,90% 11,57% 11,72% 11,53% 16,07% 16,62% 16,74% 18,97% 37,33% 42,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,31% 29,03% 24,64% 23,52% 6,78% 2,54% 14,73% 27,65% 863,33% 363,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...