Visa allt om Byggkeramikrådet Aktiebolag
Visa allt om Byggkeramikrådet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 32 343 29 143 30 063 29 558 44 893 27 317 22 345 20 054 19 665 16 068
Övrig omsättning 40 129 152 680 777 701 1 058 948 31 1 122
Rörelseresultat (EBIT) 2 202 2 244 2 035 6 605 8 538 3 461 1 395 2 866 2 445 3 069
Resultat efter finansnetto 2 202 2 134 2 047 7 071 9 567 3 768 1 674 3 478 2 708 3 213
Årets resultat 1 518 1 372 1 323 4 530 5 209 1 968 759 956 1 418 1 716
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 676 871 586 369 509 837 4 578 4 278 12 042 8 170
Omsättningstillgångar 63 051 58 985 56 177 55 787 50 724 26 186 17 985 14 862 3 743 5 331
Tillgångar 63 727 59 856 56 763 56 155 51 233 27 023 22 563 19 139 15 785 13 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 255 22 736 20 425 19 102 14 572 9 363 7 395 6 636 5 680 4 262
Obeskattade reserver 7 660 7 560 7 360 7 200 6 000 3 600 2 900 2 400 1 900 1 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 813 29 559 28 978 29 853 30 661 14 060 12 269 10 103 8 205 8 039
Skulder och eget kapital 63 727 59 856 56 763 56 155 51 233 27 023 22 563 19 139 15 785 13 501
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 881 1 320 892 816 832 808 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 558 6 104 4 539 5 792 3 531 2 960 2 296 1 590 1 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 119 3 548 3 197 4 699 2 931 2 707 2 296 1 631 1 375
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 383 29 272 30 215 30 238 45 670 28 018 23 403 21 002 19 696 17 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 11 9 9 8 8 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 940 2 914 2 733 3 284 4 988 3 415 2 793 4 011 4 916 4 017
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 803 927 932 989 1 388 939 841 1 149 1 020 903
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 382 2 303 2 124 6 626 8 954 3 836 1 661 3 151 2 563 3 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,98% -3,06% 1,71% -34,16% 64,34% 22,25% 11,42% 1,98% 22,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,46% 3,85% 3,76% 12,60% 18,68% 13,95% 7,43% 18,19% 17,16% 23,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% 7,90% 7,11% 23,95% 21,32% 13,80% 7,51% 17,36% 13,77% 20,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,46% 59,77% 52,42% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 96,58% 100,97% 90,47% 87,74% 44,69% 44,39% 25,58% 23,73% -22,69% -16,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,44% 47,84% 46,10% 44,02% 37,07% 44,47% 42,25% 43,70% 44,65% 37,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,19% 199,55% 193,86% 186,87% 165,43% 186,24% 146,59% 147,10% 45,62% 66,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...