Visa allt om Scandab Plåtproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 776 7 072 6 744 5 836 6 831 6 128 5 604 5 388 5 139 4 531
Övrig omsättning 81 23 46 20 184 223 225 45 12 0
Rörelseresultat (EBIT) 650 695 728 67 339 82 556 380 798 167
Resultat efter finansnetto 645 698 719 57 322 79 584 379 805 171
Årets resultat 519 570 616 75 202 140 341 214 441 91
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 535 1 320 1 795 1 451 1 310 1 302 42 59 51 30
Omsättningstillgångar 2 585 2 568 2 309 2 171 2 584 2 531 3 197 2 703 2 172 1 744
Tillgångar 4 119 3 888 4 104 3 622 3 894 3 833 3 240 2 762 2 224 1 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 473 2 154 1 585 969 894 692 552 1 161 1 097 957
Obeskattade reserver 401 421 455 529 576 513 621 478 380 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 573 600 687 350 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 245 1 292 1 492 1 525 1 737 2 278 2 067 1 123 747 641
Skulder och eget kapital 4 119 3 888 4 104 3 622 3 894 3 833 3 240 2 762 2 224 1 774
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 926 1 646 1 687 1 143 1 378
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 791 686 633 468 554
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 150 150 300
Omsättning 6 857 7 095 6 790 5 856 7 015 6 351 5 829 5 433 5 151 4 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 179 1 124 1 167 1 366 1 226 1 121 1 347 1 285 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 491 465 534 608 553 475 587 409 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 725 770 786 90 360 96 573 396 809 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,19% 4,86% 15,56% -14,57% 11,47% 9,35% 4,01% 4,85% 13,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,78% 17,95% 17,74% 1,85% 8,83% 2,17% 18,06% 13,90% 36,38% 9,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,59% 9,87% 10,79% 1,15% 5,04% 1,35% 10,44% 7,13% 15,74% 3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,95% 69,47% 70,39% 68,25% 66,29% 67,07% 100,00% 69,02% 63,03% 65,81%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 18,04% 12,11% 11,07% 12,40% 4,13% 20,16% 29,32% 27,73% 24,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,63% 63,85% 47,27% 38,15% 34,50% 28,49% 31,99% 55,53% 61,92% 61,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,03% 180,19% 141,49% 128,46% 136,90% 103,95% 144,85% 223,78% 267,60% 241,03%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...