Visa allt om Tranemo Grus & Betong Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 55 947 55 748 66 200 51 925 51 014 42 167 46 547 39 692 44 903 43 916
Övrig omsättning 4 749 5 433 5 075 4 326 2 975 3 226 2 546 1 401 4 627 1 391
Rörelseresultat (EBIT) 5 368 6 028 11 748 5 304 5 130 504 4 749 391 8 162 2 559
Resultat efter finansnetto 5 940 13 462 14 739 10 041 6 734 3 079 11 407 1 119 9 073 2 942
Årets resultat 4 213 9 477 10 355 6 721 3 125 2 035 8 370 526 3 673 5 324
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 158 62 693 56 815 59 485 56 165 39 329 44 790 32 549 27 207 28 199
Omsättningstillgångar 29 369 38 343 42 448 23 370 23 919 35 842 25 758 24 877 37 220 32 168
Tillgångar 90 527 101 036 99 263 82 855 80 085 75 171 70 548 57 425 64 427 60 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 153 41 939 32 463 53 108 52 387 50 111 48 677 40 807 41 281 38 609
Obeskattade reserver 24 878 24 228 20 909 18 681 15 989 12 969 11 983 9 653 9 337 5 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 20 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 496 14 868 15 891 11 066 11 709 12 090 9 889 6 965 13 809 16 472
Skulder och eget kapital 90 527 101 036 99 263 82 855 80 085 75 171 70 548 57 425 64 427 60 367
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 706 7 799 8 065 7 787 8 050 7 597 7 433 6 543
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 963 2 759 2 870 2 409 2 650 2 380 2 462 2 435
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 1 000 1 000 850 600 500 1 000 1 000
Omsättning 60 696 61 181 71 275 56 251 53 989 45 393 49 093 41 093 49 530 45 307
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 17 17 19 19 19 19 20 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 497 3 279 3 894 2 733 2 685 2 219 2 450 1 985 2 041 2 091
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 668 683 653 577 589 565 592 533 475 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 463 11 931 18 642 11 806 10 740 5 753 10 173 5 584 13 999 8 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,36% -15,79% 27,49% 1,79% 20,98% -9,41% 17,27% -11,61% 2,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,62% 13,36% 14,90% 12,16% 8,44% 4,13% 16,22% 2,02% 14,23% 5,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,72% 24,22% 22,34% 19,40% 13,26% 7,36% 24,59% 2,92% 20,41% 7,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,45% 69,19% 67,45% 69,79% 76,60% 78,83% 79,86% 78,38% 80,19% 77,47%
Rörelsekapital/omsättning 33,73% 42,11% 40,12% 23,70% 23,93% 56,33% 34,09% 45,13% 52,14% 35,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,31% 60,21% 49,13% 81,68% 80,99% 80,12% 82,25% 83,45% 74,75% 70,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,14% 253,18% 263,03% 204,86% 197,96% 290,84% 253,19% 347,41% 263,99% 190,43%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...