Visa allt om Mitab Group AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 672 2 165 51 379 63 487 53 325 52 836 52 415 44 155 39 546 33 323
Övrig omsättning 84 0 0 60 0 620 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 225 825 -506 -1 668 545 -1 462 2 289 2 170 2 695 1 703
Resultat efter finansnetto 995 615 -781 -1 903 443 -1 564 2 255 2 146 2 734 1 726
Årets resultat 2 784 -5 957 -673 -204 144 0 1 449 1 685 1 904 1 533
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 616 19 975 12 244 13 453 9 597 10 385 8 228 8 123 6 873 7 661
Omsättningstillgångar 271 278 25 249 25 710 23 849 23 110 20 686 19 490 20 238 19 101
Tillgångar 22 886 20 253 37 494 39 163 33 445 33 495 28 914 27 614 27 112 26 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 571 9 787 15 744 16 417 16 621 16 476 16 477 15 028 18 043 18 119
Obeskattade reserver 692 810 928 1 035 2 738 2 511 4 105 3 731 3 493 3 222
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 675 7 075 11 748 9 814 5 617 6 175 825 1 649 0 0
Kortfristiga skulder 2 949 2 581 9 074 11 896 8 469 8 333 7 507 7 206 5 575 5 421
Skulder och eget kapital 22 886 20 253 37 494 39 163 33 445 33 495 28 914 27 614 27 112 26 762
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 14 919 17 897 14 786 15 771 13 907 12 119 9 796 8 821
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 5 535 7 227 6 068 6 255 5 171 4 449 3 709 3 194
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 980
Omsättning 2 756 2 165 51 379 63 547 53 325 53 456 52 415 44 155 39 546 33 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 35 38 44 48 42 36 30 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 468 1 671 1 212 1 101 1 248 1 227 1 318 1 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 594 677 480 469 478 471 458 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 598 1 173 990 74 1 902 -150 3 310 2 324 4 203 3 147
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,42% -95,79% -19,07% - 0,93% 0,80% 18,71% 11,65% 18,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,35% 4,07% -1,31% -4,26% 1,63% -4,35% 7,94% 7,92% 10,09% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,85% 38,11% -0,96% -2,63% 1,02% -2,76% 4,38% 4,95% 6,92% 5,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 60,72% 62,12% 61,31% 61,38% 61,91% 62,64% 63,98% 64,50%
Rörelsekapital/omsättning -100,22% -106,37% 31,48% 21,76% 28,84% 27,97% 25,14% 27,82% 37,08% 41,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,29% 51,44% 43,92% 43,98% 56,08% 55,04% 68,06% 64,96% 76,60% 76,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,19% 10,77% 98,80% 72,55% 90,96% 95,32% 93,01% 90,47% 152,97% 133,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!