Visa allt om Mitab Produktion Aktiebolag
Visa allt om Mitab Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 836 52 415 44 155 39 546 33 323 31 188 29 573 25 716 32 487 29 682
Övrig omsättning 620 - - - - - 1 194 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 462 2 289 2 170 2 695 1 703 1 377 -286 -589 1 211 1 109
Resultat efter finansnetto -1 564 2 255 2 146 2 734 1 726 1 374 -292 -586 1 276 1 248
Årets resultat 0 1 449 1 685 1 904 1 533 1 118 25 0 562 557
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 385 8 228 8 123 6 873 7 661 7 877 8 732 9 723 9 686 10 323
Omsättningstillgångar 23 110 20 686 19 490 20 238 19 101 18 612 16 825 15 072 15 999 16 384
Tillgångar 33 495 28 914 27 614 27 112 26 762 26 489 25 557 24 795 25 686 26 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 476 16 477 15 028 18 043 18 119 17 576 16 458 16 433 16 434 18 072
Obeskattade reserver 2 511 4 105 3 731 3 493 3 222 3 603 3 773 4 134 4 754 4 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 175 825 1 649 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 333 7 507 7 206 5 575 5 421 5 310 5 326 4 229 4 497 4 336
Skulder och eget kapital 33 495 28 914 27 614 27 112 26 762 26 489 25 557 24 795 25 686 26 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 915 1 000 1 079 1 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 771 13 907 12 119 9 796 8 821 8 360 7 024 6 254 6 682 6 091
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 6 255 5 171 4 449 3 709 3 194 3 101 2 971 2 845 2 923 2 915
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 980 990 0 0 0 2 200
Omsättning 53 456 52 415 44 155 39 546 33 323 31 188 30 767 25 716 32 487 29 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 48 42 36 30 28 28 25 25 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 101 1 248 1 227 1 318 1 190 1 114 1 183 1 029 1 160 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 478 471 458 424 422 452 414 393 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -150 3 310 2 324 4 203 3 147 2 708 1 033 654 2 398 1 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,80% 18,71% 11,65% 18,67% 6,85% 5,46% 15,00% -20,84% 9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,35% 7,94% 7,92% 10,09% 6,46% 5,22% -1,12% -2,35% 4,98% 4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,76% 4,38% 4,95% 6,92% 5,19% 4,43% -0,97% -2,26% 3,94% 4,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,38% 61,91% 62,64% 63,98% 64,50% 63,26% 59,45% 62,55% 60,29% 65,37%
Rörelsekapital/omsättning 27,97% 25,14% 27,82% 37,08% 41,05% 42,65% 38,88% 42,16% 35,40% 40,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,04% 68,06% 64,96% 76,60% 76,58% 76,38% 75,28% 78,56% 77,31% 79,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,32% 93,01% 90,47% 152,97% 133,54% 131,22% 101,73% 147,88% 138,43% 192,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...