Visa allt om Per-Olof Syrén Aktiebolag
Visa allt om Per-Olof Syrén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 084 2 541 2 630 3 946 4 174 5 381 7 405 6 248 6 937 7 172
Övrig omsättning 19 28 90 32 24 35 83 50 55 69
Rörelseresultat (EBIT) -78 -36 59 151 261 188 335 -11 66 128
Resultat efter finansnetto 1 359 -78 36 170 298 171 327 250 68 78
Årets resultat 1 435 1 34 97 207 129 237 294 6 26
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 790 4 830 4 830 971 971 971 15 16 17 18
Omsättningstillgångar 1 217 1 270 1 546 3 372 3 588 3 619 4 181 4 085 3 827 3 927
Tillgångar 6 007 6 100 6 376 4 343 4 560 4 590 4 196 4 101 3 844 3 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 218 3 283 3 282 3 249 3 291 3 225 3 215 3 099 2 855 2 899
Obeskattade reserver 254 330 409 418 374 359 395 404 472 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 494 2 450 2 641 580 679 592 459 339 289 217
Kortfristiga skulder 41 37 43 96 214 415 127 260 228 382
Skulder och eget kapital 6 007 6 100 6 376 4 343 4 560 4 590 4 196 4 101 3 844 3 945
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 48 247 271 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 6 5 5 3 26 71 134 143 131
Utdelning till aktieägare 0 1 500 0 0 140 140 120 120 50 50
Omsättning 1 103 2 569 2 720 3 978 4 198 5 416 7 488 6 298 6 992 7 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 084 2 541 2 630 3 946 4 174 - 7 405 6 248 6 937 7 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 6 6 6 4 - 125 388 421 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -78 -36 59 151 261 188 336 -10 67 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,34% -3,38% -33,35% -5,46% -22,43% -27,33% 18,52% -9,93% -3,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,67% -0,59% 1,07% 4,28% 6,95% 4,92% 8,89% 6,49% 4,03% 4,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 131,18% -1,42% 2,59% 4,71% 7,59% 4,20% 5,04% 4,26% 2,23% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,47% 4,45% 8,56% 8,92% 11,40% 9,03% 9,25% 10,15% 10,93% 10,64%
Rörelsekapital/omsättning 108,49% 48,52% 57,15% 83,02% 80,83% 59,54% 54,75% 61,22% 51,88% 49,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,87% 58,04% 56,48% 82,32% 78,22% 76,03% 83,56% 82,83% 83,11% 81,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 397,56% 1 608,11% 1 674,42% 2 797,92% 1 350,47% 650,60% 2 218,90% 1 248,85% 1 292,98% 632,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...