Visa allt om Gårö Plåtprodukter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 165 516 165 992 164 173 146 333 144 272 126 223 122 783 133 065 148 391 146 123
Övrig omsättning 5 039 4 271 3 104 1 964 1 738 2 444 2 250 189 393 475
Rörelseresultat (EBIT) 3 684 10 215 6 327 6 836 8 812 4 182 5 870 2 955 7 417 9 192
Resultat efter finansnetto 3 196 9 304 5 974 6 419 8 791 3 177 5 047 1 792 6 042 8 230
Årets resultat 2 124 5 481 4 506 4 892 5 468 3 290 4 138 2 107 3 685 4 675
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 441 49 506 50 795 51 523 52 523 53 406 45 418 45 633 47 746 44 537
Omsättningstillgångar 48 113 53 750 46 348 45 093 38 066 32 205 30 744 33 023 36 765 44 279
Tillgångar 103 553 103 256 97 143 96 616 90 589 85 611 76 162 78 655 84 511 88 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 272 34 648 31 667 29 661 27 268 24 301 23 338 20 449 20 593 18 158
Obeskattade reserver 15 292 15 044 13 391 13 469 13 565 11 883 13 207 13 695 15 025 14 329
Avsättningar (tkr) 5 210 4 370 3 912 3 083 2 579 2 111 1 549 1 125 737 378
Långfristiga skulder 16 847 14 977 17 909 20 139 18 650 18 192 18 820 21 032 22 401 23 796
Kortfristiga skulder 31 932 34 217 30 265 30 265 28 527 29 125 19 250 22 354 25 755 32 156
Skulder och eget kapital 103 553 103 256 97 143 96 616 90 589 85 611 76 162 78 655 84 511 88 816
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 094 1 994 2 111 2 111 2 537 2 571 2 571 2 265 2 905 2 677
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 723 33 510 34 619 33 112 29 408 26 897 23 793 20 722 20 233 17 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 15 295 14 643 15 155 14 829 12 707 11 669 9 925 9 107 8 323 7 907
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 555 170 263 167 277 148 297 146 010 128 667 125 033 133 254 148 784 146 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 106 110 109 98 92 84 74 78 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 623 1 566 1 492 1 343 1 472 1 372 1 462 1 798 1 902 2 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 487 485 468 464 455 442 444 413 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 599 12 893 8 991 9 550 11 686 6 645 8 586 6 123 10 834 12 285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,29% 1,11% 12,19% 1,43% 14,30% 2,80% -7,73% -10,33% 1,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,62% 10,00% 6,74% 7,17% 10,44% 4,89% 7,72% 3,80% 8,80% 10,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,27% 6,22% 3,99% 4,73% 6,55% 3,32% 4,79% 2,25% 5,01% 6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,69% 48,31% 48,88% 52,43% 52,40% 50,18% 49,33% 46,48% 43,99% 42,14%
Rörelsekapital/omsättning 9,78% 11,77% 9,80% 10,13% 6,61% 2,44% 9,36% 8,02% 7,42% 8,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,61% 44,92% 43,35% 41,57% 41,78% 39,21% 44,17% 38,83% 37,47% 32,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,17% 88,19% 88,93% 83,13% 74,54% 56,28% 81,70% 74,45% 65,30% 78,30%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...