Visa allt om Lidköpingspress Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 782 4 440 4 440 4 586 5 170 5 318 5 390 5 510
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -304 -288 -915 17 23 71 511 141 -125 -799
Resultat efter finansnetto 219 460 36 306 32 428 4 073 -26 336 -70 407 -71 747 -51 427 101 366
Årets resultat 219 460 36 306 32 388 3 934 -26 374 -70 537 -71 798 -50 434 100 351
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 951 42 955 43 205 43 306 56 033 52 828 74 916 148 392 223 242 282 643
Omsättningstillgångar 80 785 52 151 66 570 63 985 20 473 22 857 28 492 28 672 28 693 22 504
Tillgångar 93 736 95 106 109 775 107 291 76 506 75 684 103 408 177 064 251 935 305 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 694 95 076 109 615 103 310 72 672 71 737 99 611 173 148 247 945 299 820
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 516 2 490 2 468 2 440 2 408 2 357 2 317
Kortfristiga skulder 41 30 160 1 465 1 343 1 478 1 357 1 508 1 633 1 711
Skulder och eget kapital 93 736 95 106 109 775 107 291 76 506 75 684 103 408 177 064 251 935 305 147
Löner & utdelning (tkr)
2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 180 180 630 2 461 2 427 2 415 2 389 2 372 2 369 2 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 79 364 379 428 585 966 1 103 1 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 57 57 862 1 365 1 435 1 451 1 336 1 521 1 643 1 656
Utdelning till aktieägare 0 1 600 15 000 30 000 0 3 000 1 500 3 000 3 000 3 000
Omsättning 0 0 782 4 440 4 440 4 586 5 170 5 318 5 390 5 510
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 3 4 4 4 4 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 261 1 110 1 110 1 147 1 293 886 898 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 237 530 1 055 1 068 1 083 1 093 821 871 873
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -304 -288 -915 17 23 71 511 141 -124 -795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -82,39% 0,00% -3,18% -11,30% -2,78% -1,34% -2,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 33,07% 36,14% 5,36% 2,13% 4,13% 1,83% 0,66% 33,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4 642,71% 873,29% 92,43% 35,22% 82,61% 60,83% 31,06% 1 840,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 8 492,33% 1 408,11% 430,86% 466,18% 524,85% 510,79% 502,04% 377,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,96% 99,97% 99,85% 96,29% 94,99% 94,78% 96,33% 97,79% 98,42% 98,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197 036,59% 173 836,67% 41 606,25% 4 367,58% 1 524,42% 1 546,48% 2 099,63% 1 901,33% 1 757,07% 1 315,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!