Visa allt om Ådalens Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Ådalens Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 112 1 431 1 495 1 539 1 689 1 597 1 427 1 499 1 600 1 488
Övrig omsättning 4 - - - - 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 125 121 94 115 316 101 209 175 116
Resultat efter finansnetto 123 116 107 77 94 294 81 187 144 81
Årets resultat 73 91 83 61 69 217 90 220 103 124
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 765 791 818 844 870 895 924 952 980 1 028
Omsättningstillgångar 240 265 243 259 252 321 263 309 282 388
Tillgångar 1 005 1 056 1 060 1 103 1 122 1 217 1 187 1 261 1 262 1 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 730 739 757 795 877 785 795 675 773
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 41 153 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 71 98 125 152 179 206 233 260 287 314
Kortfristiga skulder 102 229 196 195 148 136 170 165 147 178
Skulder och eget kapital 1 005 1 056 1 060 1 103 1 122 1 217 1 187 1 261 1 262 1 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 240 240 240 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 344 384 399 432 254 32 29 14 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 139 159 158 164 113 117 113 118 114
Utdelning till aktieägare 50 0 100 100 100 150 125 100 100 200
Omsättning 1 116 1 431 1 495 1 539 1 689 1 628 1 427 1 499 1 600 1 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 112 716 748 770 845 799 714 750 1 600 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 264 293 301 319 195 202 199 387 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 155 151 147 120 141 343 129 237 223 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,29% -4,28% -2,86% -8,88% 5,76% 11,91% -4,80% -6,31% 7,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,94% 11,93% 11,51% 8,61% 10,25% 26,05% 8,51% 16,57% 14,10% 8,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,69% 8,81% 8,16% 6,17% 6,81% 19,85% 7,08% 13,94% 11,12% 7,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,38% 66,04% 65,69% 65,56% 64,71% 60,86% 60,34% 59,44% 56,06% 60,42%
Rörelsekapital/omsättning 12,41% 2,52% 3,14% 4,16% 6,16% 11,58% 6,52% 9,61% 8,44% 14,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,23% 69,13% 69,72% 68,63% 70,86% 72,06% 66,13% 65,44% 62,22% 62,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,47% 112,66% 119,39% 126,15% 163,51% 227,94% 145,29% 177,58% 178,23% 202,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...