Visa allt om Kösters Ekonomibyrå AB
Visa allt om Kösters Ekonomibyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 919 3 077 2 945 3 018 3 282 3 149 2 895 2 118 2 361 2 219
Övrig omsättning - - 8 8 8 7 7 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 156 267 196 97 306 470 495 115 141 5
Resultat efter finansnetto 157 267 197 106 312 468 488 108 136 2
Årets resultat 169 127 114 125 167 261 276 73 88 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 174 5 10 29 47 84 126 108 41
Omsättningstillgångar 1 462 1 528 1 664 1 424 1 483 1 472 1 167 583 531 543
Tillgångar 1 610 1 702 1 670 1 434 1 512 1 519 1 252 709 639 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 710 702 688 663 616 456 245 221 133
Obeskattade reserver 363 427 326 278 335 256 145 32 24 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 15 35 55 77 16
Kortfristiga skulder 488 566 641 468 514 632 617 377 316 431
Skulder och eget kapital 1 610 1 702 1 670 1 434 1 512 1 519 1 252 709 639 584
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 43 401 453 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 468 1 266 1 409 1 546 1 463 848 532 657 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 453 493 506 545 575 500 342 482 537
Utdelning till aktieägare 200 120 120 100 100 120 100 65 50 0
Omsättning 2 919 3 077 2 953 3 026 3 290 3 156 2 902 2 118 2 363 2 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 769 736 604 656 630 724 706 590 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 477 454 392 430 388 438 447 412 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 182 276 200 116 337 507 536 148 157 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,13% 4,48% -2,42% -8,04% 4,22% 8,77% 36,69% -10,29% 6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,75% 15,69% 11,86% 7,46% 20,83% 31,27% 39,62% 16,36% 22,07% 0,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 8,68% 6,72% 3,55% 9,60% 15,08% 17,13% 5,48% 5,97% 0,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,37% 31,26% 34,74% 31,68% 29,52% 26,68% 19,00% 9,73% 9,11% 5,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,73% 61,28% 57,26% 63,10% 60,18% 52,97% 44,96% 37,88% 37,29% 23,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,59% 269,96% 259,59% 304,27% 288,52% 232,91% 189,14% 154,64% 168,04% 125,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...