Visa allt om Filmekonomi Carlston & Janols Aktiebolag
Visa allt om Filmekonomi Carlston & Janols Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 348 4 706 4 065 3 708 3 734 5 298 4 561 3 143 3 226 2 856
Övrig omsättning - - - - 18 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 264 1 468 507 -147 41 1 247 1 154 881 1 263 264
Resultat efter finansnetto 2 178 1 379 415 -204 19 1 199 1 096 816 1 183 168
Årets resultat 1 445 914 319 -85 7 669 619 504 631 116
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 040 6 034 6 006 5 819 3 799 3 896 4 004 3 645 3 446 3 490
Omsättningstillgångar 2 676 1 487 1 134 1 476 1 410 1 608 1 401 907 452 549
Tillgångar 8 717 7 521 7 139 7 294 5 209 5 504 5 405 4 552 3 898 4 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 995 1 238 974 2 155 2 340 2 333 1 964 1 545 1 290 959
Obeskattade reserver 1 325 1 005 805 805 1 105 1 105 870 590 465 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 278 4 003 3 403 1 925 0 0 455 920 940 1 955
Kortfristiga skulder 3 119 1 276 1 958 2 410 1 764 2 066 2 116 1 497 1 203 960
Skulder och eget kapital 8 717 7 521 7 139 7 294 5 209 5 504 5 405 4 552 3 898 4 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 568 401 443 325 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 200 150 150 150 200
Löner till övriga anställda - 1 431 1 178 1 207 1 427 1 529 1 013 506 525 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 200 - - - - -
Sociala kostnader - 721 531 540 610 625 452 333 408 292
Utdelning till aktieägare 840 690 0 200 0 0 300 200 250 300
Omsättning 5 348 4 706 4 065 3 708 3 752 5 298 4 561 3 143 3 226 2 856
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 6 5 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 337 1 177 1 016 927 934 883 912 1 048 1 613 1 428
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 550 439 438 526 485 394 425 643 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 321 1 499 543 -126 138 1 355 1 305 1 000 1 391 414
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,64% 15,77% 9,63% -0,70% -29,52% 16,16% 45,12% -2,57% 12,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,97% 19,56% 7,20% -1,97% 1,11% 22,89% 21,37% 19,38% 32,73% 6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,33% 31,26% 12,64% -3,88% 1,55% 23,78% 25,32% 28,06% 39,55% 9,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,28% 4,48% -20,27% -25,19% -9,48% -8,64% -15,68% -18,77% -23,28% -14,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,74% 26,88% 22,44% 38,15% 60,56% 57,18% 48,20% 43,49% 41,68% 26,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,80% 116,54% 57,92% 61,24% 79,93% 77,83% 66,21% 60,59% 37,57% 57,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...