Visa allt om Stensgårdens Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Stensgårdens Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 883 2 086 1 984 1 774 1 828 2 977 2 843 2 721 3 165 2 574
Övrig omsättning 1 144 1 029 1 013 985 988 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 279 429 79 -17 163 241 256 -334 654 333
Resultat efter finansnetto 231 357 36 -107 64 171 185 -430 560 226
Årets resultat 0 229 10 0 0 112 22 -52 327 16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 806 1 369 1 522 1 745 1 906 1 518 1 622 1 885 1 573 1 748
Omsättningstillgångar 1 611 1 613 1 587 1 391 1 286 1 536 1 460 1 335 1 704 1 166
Tillgångar 3 417 2 982 3 108 3 137 3 192 3 054 3 082 3 220 3 276 2 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 736 736 507 521 540 746 703 681 733 406
Obeskattade reserver 442 212 149 126 236 176 162 0 379 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 1 487 1 980 1 992 1 852 1 698 1 856 2 031 1 632 1 935
Kortfristiga skulder 680 548 472 496 563 434 360 508 533 363
Skulder och eget kapital 3 417 2 982 3 108 3 137 3 192 3 054 3 082 3 220 3 276 2 914
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 135 60 55 35 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 514 405 430 385 397 340 139 197 336 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 210 155 223 203 243 124 146 178 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 98 0 0 3 0
Omsättning 3 027 3 115 2 997 2 759 2 816 2 977 2 843 2 721 3 165 2 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 1 043 1 984 887 914 1 489 1 422 1 361 1 583 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 309 653 307 283 370 158 200 253 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 340 589 270 177 351 454 552 -11 888 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,73% 5,14% 11,84% -2,95% -38,60% 4,71% 4,48% -14,03% 22,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,55% 14,72% 4,54% -0,06% 5,14% 7,92% 8,34% -10,31% 20,02% 11,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,51% 21,05% 7,11% -0,11% 8,97% 8,13% 9,04% -12,20% 20,73% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,28% 47,12% 50,20% 33,65% 42,29% 66,31% 56,21% 46,64% 64,49% 62,98%
Rörelsekapital/omsättning 49,44% 51,05% 56,20% 50,45% 39,55% 37,02% 38,69% 30,39% 37,00% 31,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,63% 30,23% 20,05% 19,57% 22,37% 28,67% 26,68% 21,15% 30,70% 19,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,44% 75,18% 89,62% 76,41% 55,24% 128,57% 131,94% 72,24% 149,91% 83,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...