Visa allt om BILAM Aktiebolag
Visa allt om BILAM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 457 552 27 062 30 806 22 234 32 266 31 896 42 221 50 951 49 520
Övrig omsättning 31 87 1 148 851 965 1 007 743 502 505 483
Rörelseresultat (EBIT) 23 -17 2 496 3 029 3 893 4 666 1 525 4 103 3 368 3 167
Resultat efter finansnetto 576 1 719 19 193 3 360 4 138 4 709 1 980 4 169 3 539 3 409
Årets resultat 450 1 656 20 429 3 406 2 128 3 015 1 737 2 621 2 602 1 883
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 121 5 695 6 793 7 441 5 535 6 313 6 333 2 515 1 689 2 298
Omsättningstillgångar 14 180 12 117 34 104 17 827 18 793 13 924 11 438 13 124 10 732 9 772
Tillgångar 18 301 17 813 40 897 25 269 24 328 20 237 17 771 15 638 12 421 12 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 150 17 700 36 044 15 615 14 209 12 082 9 467 7 730 7 110 6 182
Obeskattade reserver 0 0 0 2 391 3 411 2 272 1 889 2 300 2 317 2 480
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
Kortfristiga skulder 151 112 4 853 7 263 6 708 5 883 6 416 5 608 2 995 3 258
Skulder och eget kapital 18 301 17 813 40 897 25 269 24 328 20 237 17 771 15 638 12 421 12 069
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 100 1 030 1 000 1 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 4 121 4 693 3 211 4 397 2 628 2 412 2 126 2 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 1 619 1 795 1 134 1 568 1 328 1 343 1 246 1 195
Utdelning till aktieägare 10 000 0 20 000 0 2 000 0 400 0 2 000 1 675
Omsättning 488 639 28 210 31 657 23 199 33 273 32 639 42 723 51 456 50 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 12 13 13 13 11 11 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 255 2 370 1 710 2 482 2 900 3 838 5 095 4 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 475 500 331 459 460 434 447 417
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 114 74 2 587 3 502 4 204 5 636 2 488 4 930 4 050 3 933
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,21% -97,96% -12,15% 38,55% - 1,16% -24,45% -17,13% 2,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,16% 9,68% 47,18% 13,68% 17,10% 23,64% 11,51% 26,88% 28,73% 28,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 126,70% 312,32% 71,30% 11,23% 18,71% 14,83% 6,41% 9,95% 7,00% 6,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,28% 40,05% 40,17% 44,01% 42,75% 33,61% 27,53% 19,90% 20,68%
Rörelsekapital/omsättning 3 069,80% 2 174,82% 108,09% 34,29% 54,35% 24,92% 15,74% 17,80% 15,19% 13,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,17% 99,37% 88,13% 69,18% 68,74% 67,98% 61,11% 60,27% 70,67% 66,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 390,73% 10 818,75% 702,74% 172,26% 204,29% 136,78% 108,76% 154,69% 215,43% 178,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...