Visa allt om Inission Pajala AB
Visa allt om Inission Pajala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 56 175 50 092 54 321 57 370 41 255 69 768 70 324 66 259 75 909 70 606
Övrig omsättning 149 125 1 049 35 103 76 183 199 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 2 781 1 593 3 289 4 642 4 143 7 792 5 012 6 060 7 148 4 969
Resultat efter finansnetto 2 790 1 744 3 363 4 644 5 632 7 655 4 821 5 886 6 937 4 313
Årets resultat 2 541 1 286 171 382 3 336 3 956 2 578 2 897 3 292 2 246
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 385 5 812 6 634 7 057 2 213 4 141 4 578 4 370 4 979 1 241
Omsättningstillgångar 23 248 17 932 19 463 20 583 25 530 32 299 31 118 25 479 29 210 24 742
Tillgångar 32 633 23 744 26 096 27 639 27 743 36 441 35 695 29 849 34 190 25 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 871 3 330 2 044 1 873 4 776 7 831 7 625 5 046 8 393 7 101
Obeskattade reserver 6 607 7 099 8 535 10 261 11 159 9 801 7 944 6 715 5 000 2 643
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 384 1 035 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 170 6 234 5 389 0 1 113 6 983 2 581 3 412 2 700
Kortfristiga skulder 20 154 8 145 9 283 10 116 11 808 16 311 12 108 15 507 17 386 13 540
Skulder och eget kapital 32 633 23 744 26 096 27 639 27 743 36 441 35 695 29 849 34 190 25 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 1 557 852 611 682
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 464 10 784 10 639 6 659 10 919 8 937 9 702 11 307 9 990
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 291 4 393 4 341 3 150 4 451 4 298 3 727 4 173 3 944
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 0 0 0 5 214 2 000
Omsättning 56 324 50 217 55 370 57 405 41 358 69 844 70 507 66 458 75 917 70 614
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 30 31 32 35 35 35 37 39 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 161 1 670 1 752 1 793 1 179 1 993 2 009 1 791 1 946 1 908
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 506 496 474 294 457 418 391 410 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 947 2 274 4 072 5 471 4 687 8 729 5 963 7 090 8 056 5 465
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,14% -7,79% -5,31% 39,06% - -0,79% 6,14% -12,71% 7,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,13% 8,08% 13,60% 17,63% 20,61% 21,57% 14,20% 20,36% 21,64% 19,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,30% 3,83% 6,53% 8,50% 13,86% 11,27% 7,21% 9,17% 9,75% 7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,16% 47,23% 44,15% 46,17% 44,42% 41,56% 38,72% 42,50% 38,43% 37,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,51% 19,54% 18,74% 18,24% 33,26% 22,92% 27,03% 15,05% 15,58% 15,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,78% 37,35% 33,34% 35,73% 46,86% 41,31% 37,76% 33,49% 35,08% 34,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,85% 97,68% 100,45% 110,17% 111,27% 107,11% 124,30% 70,52% 75,57% 78,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...