Visa allt om Moelven Valåsen Aktiebolag
Visa allt om Moelven Valåsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 650 742 660 928 640 077 556 149 522 855 524 413 515 653 462 341 560 754 713 867
Övrig omsättning 632 - 1 499 235 321 218 13 - - 1 031
Rörelseresultat (EBIT) -4 955 4 725 31 992 2 141 -23 640 -22 118 20 686 -26 363 -54 313 129 767
Resultat efter finansnetto -7 402 3 140 28 295 -1 714 -27 357 -25 848 17 502 -30 084 -57 816 127 893
Årets resultat -769 1 184 -877 -3 949 -8 575 -11 694 -5 454 -21 812 -42 561 77 863
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 799 163 625 171 247 197 921 174 574 161 990 162 282 181 628 213 558 145 056
Omsättningstillgångar 196 465 165 896 170 942 136 413 132 234 159 577 153 411 129 422 134 973 214 890
Tillgångar 348 264 329 521 342 189 334 334 306 808 321 567 315 693 311 050 348 531 359 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 460 113 229 112 045 112 922 106 881 111 771 109 931 109 710 111 302 116 936
Obeskattade reserver 95 445 97 385 98 901 65 971 62 710 79 128 89 317 64 305 64 344 64 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 000 54 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 38 351
Kortfristiga skulder 92 359 64 907 71 243 95 441 77 217 70 668 56 445 77 035 112 885 140 276
Skulder och eget kapital 348 264 329 521 342 189 334 334 306 808 321 567 315 693 311 050 348 531 359 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 101 1 053 1 006 1 040 1 041 971 956 934 1 193 1 035
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 45 917 42 272 38 836 36 139 35 696 27 109 28 639 43 497 50 196 48 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 19 837 17 872 14 390 14 642 14 869 11 389 12 102 17 743 20 802 20 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 651 374 660 928 641 576 556 384 523 176 524 631 515 666 462 341 560 754 714 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 101 96 92 87 88 73 76 114 141 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 443 6 885 6 957 6 393 5 942 7 184 6 785 4 056 3 977 4 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 022 1 023 605 609 598 554 563 552 520 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 388 29 957 57 452 25 182 -4 739 -3 033 41 564 895 -38 482 140 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,54% 3,26% 15,09% 6,37% -0,30% 1,70% 11,53% -17,55% -21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,42% 1,73% 9,36% 0,65% -7,68% -6,79% 6,57% -8,46% -15,44% 36,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,76% 0,86% 5,00% 0,39% -4,51% -4,17% 4,02% -5,69% -9,60% 18,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,74% 29,21% 31,37% 29,91% 25,86% 25,72% 33,17% 36,41% 29,93% 39,75%
Rörelsekapital/omsättning 16,00% 15,28% 15,58% 7,37% 10,52% 16,95% 18,80% 11,33% 3,94% 10,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,67% 57,41% 55,29% 49,17% 49,90% 52,89% 55,67% 50,51% 45,23% 45,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,62% 154,67% 130,49% 69,75% 79,87% 114,25% 127,92% 95,82% 49,46% 66,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...