Visa allt om GLC Golf AB
Visa allt om GLC Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 862 2 084 2 716 2 621 2 853 3 645 3 414 522 525 559
Övrig omsättning 312 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 179 -41 177 -47 -20 134 104 -3 -5 10
Resultat efter finansnetto 216 79 177 -47 -20 108 101 -3 4 17
Årets resultat 139 79 133 -47 -20 73 71 -3 3 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 13 16 46 101 179 261 206 236 55
Omsättningstillgångar 972 956 990 754 729 716 725 257 327 595
Tillgångar 1 068 969 1 006 800 830 895 985 462 563 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 746 607 528 395 442 462 389 318 322 410
Obeskattade reserver 70 25 25 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 337 453 406 388 433 507 144 242 240
Skulder och eget kapital 1 068 969 1 006 800 830 895 985 462 563 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 428 - 190 276 338 205 129 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 80
Löner till övriga anställda - 439 0 377 491 611 438 40 30 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 20
Sociala kostnader - 174 164 147 240 361 329 108 87 71
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Omsättning 1 174 2 084 2 716 2 621 2 853 3 645 3 414 522 525 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 862 2 084 2 716 2 621 951 911 1 138 261 263 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 686 623 592 326 321 409 178 154 172
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 179 -37 207 8 58 214 180 48 24 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,64% -23,27% 3,62% -8,13% -21,73% 6,77% 554,02% -0,57% -6,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,22% 8,15% 17,59% -5,88% -2,41% 14,97% 10,56% -0,43% 0,71% 2,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,06% 3,79% 6,52% -1,79% -0,70% 3,68% 3,05% -0,38% 0,76% 3,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,68% 44,63% 47,68% 45,97% 52,02% 55,01% 60,19% 100,00% 98,86% 89,98%
Rörelsekapital/omsättning 83,53% 29,70% 19,77% 13,28% 11,95% 7,76% 6,39% 21,65% 16,19% 63,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,96% 64,65% 54,42% 49,38% 53,25% 51,62% 39,49% 68,83% 57,19% 63,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,71% 279,23% 214,13% 100,25% 49,48% 43,19% 43,39% 173,61% 132,23% 242,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...