Visa allt om Modern Times Group MTG AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 19 742 000 17 537 000 17 299 000 16 218 000 15 746 000 14 129 000 13 336 000 13 473 000 13 101 000 14 173 000
Övrig omsättning 215 000 125 000 154 000 230 000 722 000 595 000 497 000 616 000 426 000 283 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 581 000 923 000 1 353 000 756 000 1 675 000 1 738 000 2 124 000 -637 000 2 355 000 -1 428 000
Resultat efter finansnetto 1 532 000 859 000 1 266 000 727 000 1 652 000 1 726 000 2 034 000 -728 000 2 321 000 -1 625 000
Årets resultat 1 160 000 612 000 963 000 533 000 1 172 000 1 168 000 1 594 000 -1 289 000 1 750 000 -2 033 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 690 000 9 664 000 8 717 000 7 589 000 6 963 000 7 171 000 6 097 000 5 612 000 8 648 000 9 026 000
Omsättningstillgångar 10 634 000 9 622 000 8 982 000 8 908 000 7 168 000 6 979 000 5 595 000 5 669 000 5 354 000 5 625 000
Tillgångar 20 324 000 19 285 000 17 699 000 16 497 000 14 131 000 14 150 000 11 692 000 11 281 000 14 002 000 14 651 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 678 000 5 179 000 4 809 000 4 556 000 5 729 000 5 136 000 5 134 000 4 128 000 6 240 000 5 382 000
Minoritetsintressen 1 320 000 1 393 000 207 000 212 000 102 000 159 000 0 222 000 0 298 000
Avsättningar (tkr) 0 0 474 000 736 000 0 793 000 320 000 644 000 627 000 644 000
Långfristiga skulder 1 969 000 2 648 000 3 446 000 2 780 000 2 110 000 1 982 000 1 430 000 1 524 000 2 683 000 3 531 000
Kortfristiga skulder 11 357 000 10 066 000 8 763 000 8 213 000 6 190 000 6 080 000 4 808 000 4 763 000 4 452 000 4 796 000
Skulder och eget kapital 20 324 000 19 285 000 17 699 000 16 497 000 14 131 000 14 150 000 11 692 000 11 281 000 14 002 000 14 651 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 182 000 173 000 176 000 154 000 148 000 129 000 132 000 156 000 147 000 176 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 46 000 50 000 - - 30 000 36 000 32 000 31 000 -
Löner till övriga anställda 2 492 000 2 315 000 2 303 000 2 057 000 1 838 000 1 403 000 1 346 000 1 119 000 1 141 000 1 073 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 693 000 578 000 547 000 594 000 538 000 411 000 373 000 317 000 94 000 331 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 957 000 17 662 000 17 453 000 16 448 000 16 468 000 14 724 000 13 833 000 14 089 000 13 527 000 14 456 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 305 3 280 3 792 3 907 4 059 3 361 3 012 3 031 3 069 2 906
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 973 5 347 4 562 4 151 3 879 4 204 4 428 4 445 4 269 4 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 019 935 798 718 622 578 615 525 450 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 887 000 1 135 000 1 460 000 1 944 000 1 843 000 1 882 000 2 271 000 -454 000 2 590 000 -1 324 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,57% 1,38% 6,67% 3,00% 11,44% 5,95% -1,02% 2,84% -7,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,78% 4,79% 7,70% 4,74% 12,52% 13,21% 18,64% -4,86% 17,60% -9,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,01% 5,26% 7,88% 4,82% 11,23% 13,23% 16,34% -4,07% 18,82% -9,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,83% 37,44% 34,93% 33,98% 37,55% 39,71% 40,78% 34,83% 39,68% 36,28%
Rörelsekapital/omsättning -3,66% -2,53% 1,27% 4,29% 6,21% 6,36% 5,90% 6,72% 6,88% 5,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,94% 26,86% 27,17% 27,62% 40,54% 36,30% 43,91% 36,59% 44,57% 36,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,63% 73,90% 79,03% 86,24% 80,60% 84,97% 82,55% 85,62% 82,43% 76,83%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 36 000 49 000 45 000 51 000 45 000 46 000 58 000 38 000 41 000 52 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -220 000 -312 000 -231 000 -265 000 -228 000 -219 000 -175 000 -207 000 -176 000 -152 000
Resultat efter finansnetto -43 000 -49 000 4 000 135 000 206 000 318 000 561 000 562 000 367 000 1 107 000
Årets resultat 471 000 209 000 139 000 133 000 258 000 294 000 19 000 515 000 288 000 1 144 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 104 000 16 316 000 16 390 000 16 315 000 6 696 000 6 821 000 4 896 000 16 285 000 16 243 000 15 839 000
Omsättningstillgångar 4 697 000 1 721 000 1 313 000 719 000 10 946 000 13 642 000 13 470 000 937 000 723 000 1 149 000
Tillgångar 24 801 000 18 037 000 17 703 000 17 034 000 17 642 000 20 463 000 18 366 000 17 222 000 16 966 000 16 988 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 341 000 5 699 000 6 251 000 6 867 000 7 461 000 7 903 000 8 264 000 8 840 000 8 828 000 9 151 000
Obeskattade reserver 239 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 000 0 2 000 20 000 0 4 000 1 000 6 000 10 000 6 000
Långfristiga skulder 510 000 548 000 1 533 000 1 064 000 1 049 000 1 794 000 950 000 4 268 000 6 565 000 6 993 000
Kortfristiga skulder 18 706 000 11 700 000 9 917 000 9 083 000 9 132 000 10 762 000 9 151 000 4 108 000 1 563 000 838 000
Skulder och eget kapital 24 801 000 18 037 000 17 703 000 17 034 000 17 642 000 20 463 000 18 366 000 17 222 000 16 966 000 16 988 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 42 000 45 000 47 000 42 000 42 000 42 000 55 000 46 000 48 000 43 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 20 000 20 000 7 000 13 000 18 000 6 000 12 000 -
Löner till övriga anställda 55 000 56 000 55 000 80 000 68 000 42 000 42 000 47 000 33 000 57 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 000 44 000 44 000 40 000 42 000 41 000 47 000 31 000 26 000 26 000
Utdelning till aktieägare 2 000 500 837 000 801 385 0 0 0 666 839 599 773 0 365 779
Omsättning 36 000 49 000 45 000 51 000 45 000 46 000 58 000 38 000 41 000 52 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 44 51 51 49 43 36 29 31 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 800 1 114 882 1 000 918 1 070 1 611 1 310 1 323 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 089 3 295 2 863 3 176 3 102 2 907 4 000 4 276 3 452 4 065
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -220 000 -103 000 -229 000 -264 000 -228 000 -219 000 -175 000 -207 000 -176 000 -152 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,53% 8,89% -11,76% 13,33% -2,17% -20,69% 52,63% -7,32% -21,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,02% -0,03% 0,32% 1,13% 1,94% 2,88% 4,78% 4,76% 3,24% 8,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,67% -10,20% 124,44% 376,47% 760,00% 1 280,43% 1 513,79% 2 157,89% 1 341,46% 2 767,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -38 913,89% -20 365,31% -19 120,00% -16 400,00% 4 031,11% 6 260,87% 7 446,55% -8 344,74% -2 048,78% 598,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,29% 31,99% 35,31% 40,31% 42,29% 38,62% 45,00% 51,33% 52,03% 53,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,11% 14,71% 13,24% 7,92% 119,86% 126,76% 147,20% 22,81% 46,26% 137,11%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...