Visa allt om Industritvättmaskiner, Bror Johansson Aktiebolag
Visa allt om Industritvättmaskiner, Bror Johansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 610 1 420 1 708 2 960 4 051 2 804 8 875 9 324 6 499 10 841
Övrig omsättning - 38 - - 4 385 - 6 - 2 25
Rörelseresultat (EBIT) 263 -368 -287 39 1 796 -638 104 642 170 502
Resultat efter finansnetto 263 -368 -287 48 1 645 -694 37 498 7 341
Årets resultat 263 -302 0 24 1 032 -303 42 268 0 179
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 2 447 2 543 2 644 2 732 2 820
Omsättningstillgångar 581 463 1 261 1 991 2 047 1 955 1 851 3 040 2 876 2 657
Tillgångar 581 463 1 261 1 991 2 050 4 403 4 394 5 683 5 607 5 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 218 820 820 1 196 764 1 067 1 225 957 1 157
Obeskattade reserver 0 0 66 356 343 0 391 417 298 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 105 78 219 11 2 743 1 993 2 377 2 633 2 481
Kortfristiga skulder 62 140 297 596 500 895 942 1 664 1 719 1 542
Skulder och eget kapital 581 463 1 261 1 991 2 050 4 403 4 394 5 683 5 607 5 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 534 719 618 593 564
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 205 484 526 526 2 092 902 1 288 1 506 1 492 1 536
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 38 172 204 212 827 541 745 803 740 736
Utdelning till aktieägare 200 0 300 0 0 0 0 200 0 200
Omsättning 2 610 1 458 1 708 2 960 8 436 2 804 8 881 9 324 6 501 10 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 6 6 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 305 473 569 987 675 467 986 1 036 722 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 123 221 246 246 499 335 312 335 323 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 -368 -287 41 1 802 -542 204 750 284 613
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 83,80% -16,86% -42,30% -26,93% - -68,41% -4,82% 43,47% -40,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,27% -79,27% -22,44% 2,41% 87,61% -14,49% 2,37% 11,47% 3,03% 9,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,08% -25,85% -16,57% 1,62% 44,33% -22,75% 1,17% 6,99% 2,62% 4,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,88% 62,68% 58,67% 58,75% 50,80% 57,60% 58,28% 55,75% 47,16% 51,30%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 22,75% 56,44% 47,13% 38,19% 37,80% 10,24% 14,76% 17,80% 10,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,79% 47,08% 69,11% 54,36% 70,67% 17,35% 30,84% 26,84% 20,89% 25,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 856,45% 286,43% 407,74% 325,50% 402,40% 128,94% 149,89% 95,07% 77,72% 122,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...