Visa allt om n'thorbjörns skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 570 4 881 5 380 13 463 24 353 10 191 8 403 4 329 3 127 3 648
Övrig omsättning 1 891 172 564 318 489 1 933 567 637 778 591
Rörelseresultat (EBIT) 1 507 92 782 1 033 944 309 972 201 -334 89
Resultat efter finansnetto 1 498 59 138 719 902 236 892 138 -380 55
Årets resultat 1 165 123 -157 399 213 169 448 9 -4 171
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 040 2 532 3 041 8 256 7 456 7 565 6 714 4 679 1 348 1 812
Omsättningstillgångar 867 1 984 1 373 5 357 4 330 3 177 4 053 1 390 1 753 1 694
Tillgångar 3 907 4 516 4 414 13 613 11 785 10 742 10 767 6 069 3 101 3 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 321 1 156 1 033 2 690 2 291 2 078 1 909 1 460 1 451 1 485
Obeskattade reserver 1 039 1 041 1 146 969 767 444 444 161 36 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 493 744 2 282 2 075 254 429 394 168 237
Kortfristiga skulder 547 1 827 1 492 7 673 6 653 7 966 7 985 4 053 1 446 1 372
Skulder och eget kapital 3 907 4 516 4 414 13 613 11 785 10 742 10 767 6 069 3 101 3 506
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 951 4 165 3 340 1 185 1 116 1 250 1 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 041 1 344 1 384 425 352 401 414
Utdelning till aktieägare 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 5 461 5 053 5 944 13 781 24 842 12 124 8 970 4 966 3 905 4 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 5 9 13 11 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 190 976 1 076 1 496 1 873 926 1 681 866 625 730
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 448 473 467 466 429 355 319 327 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 551 458 1 201 1 393 1 348 626 1 358 532 129 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,86% -9,28% -60,04% -44,72% 138,97% 21,28% 94,11% 38,44% -14,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,85% 2,04% 18,67% 8,17% 8,84% 3,51% 9,53% 3,34% -10,77% 2,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,52% 1,88% 15,32% 8,26% 4,28% 3,70% 12,21% 4,69% -10,68% 2,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,84% 86,91% 73,77% 61,00% 45,22% 58,67% 58,26% 84,48% 81,87% 81,14%
Rörelsekapital/omsättning 8,96% 3,22% -2,21% -17,20% -9,54% -46,99% -46,79% -61,52% 9,82% 8,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,15% 43,58% 43,65% 25,31% 24,52% 22,57% 20,77% 26,01% 47,65% 51,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,50% 103,01% 80,63% 67,12% 62,12% 32,29% 48,97% 27,54% 116,74% 123,47%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...