Visa allt om Dala Husby Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Dala Husby Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 629 8 005 7 524 7 323 6 968 5 602 3 169 3 539 3 768 5 971
Övrig omsättning - - 195 - 89 - 118 - - 183
Rörelseresultat (EBIT) 483 475 592 511 156 121 145 287 -19 314
Resultat efter finansnetto 433 391 497 427 52 144 122 260 -29 223
Årets resultat 1 060 397 30 327 5 12 5 201 61 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 774 2 763 3 896 2 253 3 171 2 763 1 913 673 1 055 1 761
Omsättningstillgångar 2 507 2 237 1 917 2 134 1 481 1 204 1 020 1 017 856 1 216
Tillgångar 4 280 5 000 5 813 4 387 4 652 3 967 2 933 1 689 1 911 2 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 112 1 053 656 625 299 294 412 527 447 475
Obeskattade reserver 100 1 031 1 153 699 694 653 531 419 433 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 324 1 109 2 274 1 011 1 737 1 278 893 0 0 440
Kortfristiga skulder 1 744 1 807 1 731 2 051 1 922 1 742 1 097 744 1 031 1 512
Skulder och eget kapital 4 280 5 000 5 813 4 387 4 652 3 967 2 933 1 689 1 911 2 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 315 320 315 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 048 1 848 1 721 1 566 1 149 345 442 575 1 072
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 861 788 765 644 542 289 315 391 612
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 130 120 120 89
Omsättning 7 629 8 005 7 719 7 323 7 057 5 602 3 287 3 539 3 768 6 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 2 3 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 526 1 601 1 505 1 831 1 742 1 401 1 585 1 180 1 256 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 588 532 623 572 426 474 354 432 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 541 1 608 1 316 1 429 884 771 552 669 355 908
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,70% 6,39% 2,74% 5,09% 24,38% 76,78% -10,45% -6,08% -36,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,29% 9,50% 10,25% 11,69% 3,53% 5,44% 4,94% 17,05% -0,84% 10,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,33% 5,93% 7,92% 7,01% 2,35% 3,86% 4,58% 8,14% -0,42% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 5,37% 2,47% 1,13% -6,33% -9,60% -2,43% 7,71% -4,64% -4,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,17% 37,14% 26,76% 26,67% 17,42% 19,54% 27,39% 49,49% 39,70% 29,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,75% 123,80% 110,75% 104,05% 77,06% 69,12% 92,98% 136,69% 83,03% 80,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...