Visa allt om Pär Hansson Gräv AB
Visa allt om Pär Hansson Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 653 1 478 1 841 1 442 1 631 1 207 1 116 1 283 1 122 1 353
Övrig omsättning 1 360 - - - - 75 - - 200 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 990 84 52 -188 -85 288 26 216 175 391
Resultat efter finansnetto 1 987 85 55 -188 -83 296 32 217 191 406
Årets resultat 58 46 341 92 4 217 23 173 0 248
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 409 1 092 1 353 1 846 2 350 1 405 1 183 1 583 1 643 1 001
Omsättningstillgångar 2 094 1 446 1 113 836 873 1 410 1 421 1 006 792 1 231
Tillgångar 7 503 2 538 2 466 2 683 3 223 2 815 2 603 2 589 2 435 2 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 301 2 243 2 198 1 857 1 765 1 762 1 544 1 521 1 348 1 347
Obeskattade reserver 2 149 249 223 604 910 1 000 1 000 1 000 1 021 836
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 973 6 5 155 464 5 6 6 6 6
Kortfristiga skulder 80 40 41 66 84 48 52 61 61 42
Skulder och eget kapital 7 503 2 538 2 466 2 683 3 223 2 815 2 603 2 589 2 435 2 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 271 262 266 266 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 423 290 264 290 374 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 146 114 105 109 132 108 105 106 109 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 013 1 478 1 841 1 442 1 631 1 282 1 116 1 283 1 322 1 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 327 1 478 1 841 721 816 1 207 1 116 1 283 1 122 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 295 414 384 210 261 389 368 377 388 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 219 404 661 469 562 536 335 527 441 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 79,50% -19,72% 27,67% -11,59% 35,13% 8,15% -13,02% 14,35% -17,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,54% 3,35% 2,23% -6,93% -2,36% 10,52% 1,27% 8,42% 8,13% 18,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 75,05% 5,75% 2,99% -12,90% -4,66% 24,52% 2,96% 16,99% 17,65% 30,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,68% 96,75% 98,91% 73,37% 76,03% 77,46% 73,48% 82,39% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,91% 95,13% 58,23% 53,40% 48,38% 112,84% 122,67% 73,66% 65,15% 87,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,01% 96,03% 96,19% 86,77% 75,57% 88,77% 87,63% 87,22% 85,55% 87,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 617,50% 3 615,00% 2 714,63% 1 266,67% 1 039,29% 2 937,50% 2 732,69% 1 649,18% 1 298,36% 2 930,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...