Visa allt om Kullbergs Mur och Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 649 11 309 14 082 10 665 11 372 11 310 10 385 9 065 13 462 10 652
Övrig omsättning 152 1 208 20 169 3 0 14 112 0 278
Rörelseresultat (EBIT) 4 157 899 954 886 595 641 685 -214 106 164
Resultat efter finansnetto 4 120 822 911 849 576 606 650 -287 18 94
Årets resultat 95 14 675 9 -8 467 557 -286 11 84
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 358 2 700 1 122 1 237 780 738 1 099 1 308 1 582 1 778
Omsättningstillgångar 6 881 3 126 4 820 2 694 2 422 3 243 4 199 2 397 3 403 2 432
Tillgångar 9 239 5 825 5 942 3 931 3 202 3 981 5 298 3 705 4 985 4 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 841 946 931 257 249 907 840 383 770 759
Obeskattade reserver 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 648 1 013 380 570 573 777 877 979 1 687 1 330
Kortfristiga skulder 7 750 3 842 4 606 3 104 2 381 2 297 3 581 2 343 2 529 2 120
Skulder och eget kapital 9 239 5 825 5 942 3 931 3 202 3 981 5 298 3 705 4 985 4 210
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 429 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 393 3 487 3 579 3 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 1 265 1 292 1 462 1 417
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 650 400 0 100 0
Omsättning 21 801 12 517 14 102 10 834 11 375 11 310 10 399 9 177 13 462 10 930
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 9 10 10 10 10 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 405 1 414 1 760 1 185 1 137 1 131 1 039 907 1 122 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 647 609 524 427 463 482 491 461 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 753 1 230 1 172 1 106 712 1 003 1 056 149 464 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 91,43% -19,69% 32,04% -6,22% 0,55% 8,91% 14,56% -32,66% 26,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,99% 15,45% 16,07% 22,64% 18,83% 16,13% 12,93% -5,75% 2,15% 4,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,20% 7,96% 6,78% 8,35% 5,30% 5,68% 6,60% -2,35% 0,79% 1,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,83% 60,03% 67,30% 73,54% 61,50% 58,13% 46,25% 77,57% 58,93% 72,57%
Rörelsekapital/omsättning -4,01% -6,33% 1,52% -3,84% 0,36% 8,36% 5,95% 0,60% 6,49% 2,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,10% 16,58% 16,00% 6,54% 7,78% 22,78% 15,86% 10,34% 15,45% 18,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,03% 61,37% 89,95% 83,92% 86,77% 134,26% 113,96% 91,68% 118,11% 98,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!