Visa allt om Frimanco AB
Visa allt om Frimanco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 775 0 0 0 0 1 14 2 153 312
Övrig omsättning - - 10 - - - 85 119 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 609 -180 -297 -533 -668 -1 046 -2 072 -2 456 -2 457 -2 104
Resultat efter finansnetto 4 197 2 259 3 699 3 534 1 709 -592 -2 043 -1 730 832 -819
Årets resultat 4 035 2 259 3 699 3 534 1 709 -592 -2 043 -1 934 391 -1 963
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 026 45 694 56 448 65 910 68 117 72 160 71 098 30 767 1 272 2 067
Omsättningstillgångar 2 113 2 223 1 518 556 814 1 315 5 478 47 292 79 133 90 937
Tillgångar 38 139 47 917 57 966 66 466 68 931 73 475 76 576 78 059 80 405 93 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 304 42 288 53 429 63 230 67 201 70 492 76 084 77 206 79 710 92 453
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 835 5 628 4 537 3 236 1 730 2 983 492 854 695 551
Skulder och eget kapital 38 139 47 917 57 966 66 466 68 931 73 475 76 576 78 059 80 405 93 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 662 724 689 1 092
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 200 260 418 0 425 390 2 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 7 22 162 244 592 749 758 1 828
Utdelning till aktieägare 500 14 020 13 400 13 500 4 375 5 000 5 000 0 0 12 000
Omsättning 1 775 0 10 0 0 1 99 121 153 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 2 2 2 2 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 7 1 77 26
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 237 423 344 611 964 906 111
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 609 -180 -297 -533 -668 -957 -1 598 -2 059 -2 062 -1 707
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -92,86% 600,00% -98,69% -50,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% - - - - -0,80% -2,67% -2,22% 1,03% -0,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 236,62% - - - - -59 000,00% -14 585,71% -86 500,00% 543,14% -241,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -209,69% - - - - -166 800,00% 35 614,29% 2 321 900,00% 51 266,67% 28 969,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,70% 88,25% 92,17% 95,13% 97,49% 95,94% 99,36% 98,91% 99,14% 99,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,21% 39,50% 33,46% 17,18% 47,05% 44,08% 1 113,41% 5 537,70% 11 386,04% 16 503,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...