Visa allt om Cloetta AB
Visa allt om Cloetta AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 5 784 000 5 852 000 5 674 000 5 313 000 4 893 000 4 859 000 987 000 1 061 000 1 184 000 838 000
Övrig omsättning 6 000 - - 5 000 12 000 13 000 10 000 6 000 37 000 6 000
Rörelseresultat (EBIT) 527 000 -82 000 671 000 577 000 418 000 125 000 27 000 35 000 0 -84 000
Resultat efter finansnetto 443 000 -256 000 493 000 338 000 210 000 -140 000 26 000 31 000 -1 000 -81 000
Årets resultat -97 000 -191 000 386 000 242 000 264 000 -73 000 18 000 22 000 6 000 -85 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 859 000 7 121 000 7 737 000 7 738 000 7 091 000 7 306 000 594 000 605 000 606 000 545 000
Omsättningstillgångar 2 393 000 2 115 000 2 022 000 2 224 000 1 898 000 2 034 000 500 000 511 000 507 000 617 000
Tillgångar 9 252 000 9 236 000 9 759 000 9 962 000 8 989 000 9 340 000 1 094 000 1 116 000 1 113 000 1 162 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 818 000 4 199 000 4 344 000 4 048 000 3 747 000 3 326 000 739 000 733 000 711 000 707 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 521 000 446 000 542 000 0 0 85 000 198 000
Långfristiga skulder 2 937 000 3 682 000 3 708 000 3 679 000 3 516 000 3 343 000 206 000 205 000 138 000 0
Kortfristiga skulder 2 497 000 1 355 000 1 707 000 1 714 000 1 280 000 2 129 000 149 000 178 000 179 000 257 000
Skulder och eget kapital 9 252 000 9 236 000 9 759 000 9 962 000 8 989 000 9 340 000 1 094 000 1 116 000 1 113 000 1 162 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 43 000 39 000 44 000 31 000 36 000 43 000 15 000 12 000 15 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 16 000 1 000 11 000 19 000 - 0 2 000 1 000
Löner till övriga anställda 887 000 892 000 841 000 799 000 892 000 831 000 142 000 148 000 155 000 104 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 199 000 232 000 320 000 303 000 307 000 307 000 72 000 73 000 98 000 50 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 790 000 5 852 000 5 674 000 5 318 000 4 905 000 4 872 000 997 000 1 067 000 1 221 000 844 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 467 2 530 2 583 2 533 2 472 2 579 437 452 464 503
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 345 2 313 2 197 2 098 1 979 1 884 2 259 2 347 2 552 1 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 460 467 447 500 458 524 515 578 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 527 229 163 000 902 000 778 000 595 000 291 000 82 000 85 000 46 000 -19 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,16% 3,14% 6,79% 8,58% 0,70% 392,30% -6,97% -10,39% 41,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,77% -0,70% 6,94% 5,83% 4,92% 1,61% 3,02% 3,41% 0,45% -6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,23% -1,11% 11,93% 10,94% 9,03% 3,09% 3,34% 3,58% 0,42% -9,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,41% 39,63% 38,97% 37,42% 37,03% 35,03% 30,80% 31,01% 28,38% 28,64%
Rörelsekapital/omsättning -1,80% 12,99% 5,55% 9,60% 12,63% -1,96% 35,56% 31,39% 27,70% 42,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,27% 45,46% 44,51% 40,63% 41,68% 35,61% 67,55% 65,68% 63,88% 60,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,00% 98,52% 72,41% 79,99% 85,94% 59,23% 261,07% 205,62% 217,88% 180,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 107 000 100 000 88 000 88 000 86 000 72 000 26 000 35 000 39 000 0
Övrig omsättning - - - - 12 000 - 5 000 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 000 -22 000 -25 000 -16 000 -26 000 -40 000 6 000 3 000 -3 000 -1 000
Resultat efter finansnetto 1 000 13 000 -57 000 -63 000 -79 000 -90 000 5 000 1 000 76 000 -1 000
Årets resultat 1 000 10 000 2 000 -19 000 2 000 0 2 000 0 76 000 -700
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 353 000 5 329 000 5 307 000 5 184 000 5 157 000 4 633 000 550 000 544 000 543 000 550 800
Omsättningstillgångar 51 000 117 000 90 000 62 000 89 000 156 000 82 000 101 000 98 000 33 400
Tillgångar 5 404 000 5 446 000 5 397 000 5 246 000 5 246 000 4 789 000 632 000 645 000 641 000 584 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 889 000 4 093 000 4 218 000 4 205 000 4 221 000 4 216 000 592 000 602 000 602 000 528 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 000 2 000 1 000 0
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 8 800
Långfristiga skulder 135 000 1 131 000 1 125 000 1 001 000 988 000 343 000 24 000 29 000 26 000 0
Kortfristiga skulder 1 379 000 221 000 53 000 39 000 36 000 230 000 11 000 12 000 12 000 47 300
Skulder och eget kapital 5 404 000 5 446 000 5 397 000 5 246 000 5 246 000 4 789 000 632 000 645 000 641 000 584 200
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 14 000 23 000 27 000 15 000 20 000 18 000 7 000 7 000 11 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 6 000 10 000 2 000 7 000 0 - 0 1 000 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 3 000 1 000 2 000 1 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 13 000 10 000 11 000 9 000 12 000 13 000 6 000 7 000 15 000 0
Utdelning till aktieägare 433 000 0 0 0 0 0 30 399 18 089 0 4 297
Omsättning 107 000 100 000 88 000 88 000 98 000 72 000 31 000 35 000 39 000 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 6 4 6 7 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 17 833 16 667 17 600 17 600 17 200 12 000 6 500 5 833 5 571 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 500 5 500 7 600 4 800 6 400 5 667 3 500 2 667 3 857 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 000 -22 000 -25 000 -16 000 -26 000 -40 000 6 000 3 000 -3 000 -1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,00% 13,64% 0,00% 2,33% 19,44% 176,92% -25,71% -10,26% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% 1,80% -0,20% 0,13% -0,30% -0,71% 1,27% 0,47% 12,17% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,02% 98,00% -12,50% 7,95% -18,60% -47,22% 30,77% 8,57% 200,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 97,14% 97,44% -
Rörelsekapital/omsättning -1 241,12% -104,00% 42,05% 26,14% 61,63% -102,78% 273,08% 254,29% 220,51% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,97% 75,16% 78,15% 80,16% 80,46% 88,04% 94,14% 93,56% 94,03% 90,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,70% 52,94% 169,81% 158,97% 247,22% 67,83% 745,45% 841,67% 816,67% 70,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...