Visa allt om V-TAB Holding AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 566 687 685 426 968 027 1 027 005 2 440 393 2 833 682 3 347 478 4 530 753 4 831 538 5 217 395
Övrig omsättning 24 583 5 925 9 738 3 662 49 839 740 391 271 953 31 884 56 266 176 618
Rörelseresultat (EBIT) -204 613 9 270 -43 079 -65 584 36 550 15 423 149 921 -407 868 -740 913 73 664
Resultat efter finansnetto -236 486 -24 070 -71 661 67 166 7 934 -7 147 71 953 -509 731 -862 388 99 169
Årets resultat -214 541 -22 548 -57 114 40 338 11 563 10 091 65 631 -503 013 -852 318 126 125
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 428 004 647 101 710 379 646 116 1 342 278 1 394 364 2 419 400 2 761 615 3 689 011 4 554 557
Omsättningstillgångar 131 730 114 219 140 298 200 993 407 833 739 994 518 292 815 672 951 509 1 300 878
Tillgångar 559 734 761 319 850 677 847 109 1 750 111 2 134 358 2 937 692 3 577 287 4 640 520 5 855 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -40 169 174 372 196 920 254 034 217 242 216 954 -53 891 -449 500 1 034 037 1 952 819
Minoritetsintressen 0 0 0 0 105 015 91 436 225 101 883 387 0 0
Avsättningar (tkr) 59 679 33 434 48 391 0 0 80 907 0 151 071 128 640 203 615
Långfristiga skulder 150 682 156 857 228 615 161 994 648 328 590 828 612 899 528 046 955 671 1 599 980
Kortfristiga skulder 389 542 396 656 376 751 431 081 779 526 1 154 233 2 153 583 2 464 283 2 522 172 2 099 021
Skulder och eget kapital 559 734 761 319 850 677 847 109 1 750 111 2 134 358 2 937 692 3 577 287 4 640 520 5 855 435
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 9 484 10 210 9 919 11 821 27 079 35 042 46 308 94 478 99 242 100 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 146 387 164 475 242 249 240 036 821 359 914 916 1 144 392 1 561 298 1 638 859 1 783 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 672 74 163 110 497 112 206 348 940 397 062 491 597 661 203 708 007 757 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 591 270 691 351 977 765 1 030 667 2 490 232 3 574 073 3 619 431 4 562 637 4 887 804 5 394 013
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 319 415 502 544 2 060 2 237 2 807 3 838 4 134 4 601
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 776 1 652 1 928 1 888 1 185 1 267 1 193 1 181 1 169 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 602 730 676 587 606 605 605 598 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 216 69 081 43 844 -4 174 131 984 758 721 307 133 -106 934 255 582 301 987
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,32% -29,19% -5,74% -57,92% -13,88% -15,35% -26,12% -6,23% -7,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -36,30% 1,23% -4,98% 11,18% 3,00% 6,09% 5,67% -10,06% -15,63% 3,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -35,86% 1,36% -4,38% 9,22% 2,15% 4,59% 4,97% -7,94% -15,01% 4,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,10% 74,73% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -45,49% -41,21% -24,43% -22,40% -15,23% -14,62% -48,85% -36,39% -32,51% -15,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -7,18% 22,90% 23,15% 29,99% 12,41% 10,16% -1,83% -12,57% 22,28% 33,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,15% 22,18% 29,05% 39,21% 47,85% 59,50% 22,29% 31,31% 35,83% 59,63%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 284 4 085 16 958 25 544 31 007 97 667 61 025 88 677 75 936 78 082
Övrig omsättning 2 0 0 4 1 616 18 808 0 0 520 0
Rörelseresultat (EBIT) -827 418 -3 507 -12 876 -19 702 35 511 -35 000 -66 982 -61 490 -64 588
Resultat efter finansnetto -91 142 -60 477 -20 328 73 677 -78 528 -17 077 -129 975 -304 634 -85 471 20 975
Årets resultat -91 380 -24 252 -23 553 64 117 -160 122 -72 168 -150 594 -411 141 -186 961 34 808
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 777 583 853 066 872 212 861 711 770 984 1 029 744 1 839 501 1 758 815 2 786 749 2 800 295
Omsättningstillgångar 23 968 46 507 150 831 39 492 134 528 200 211 685 421 759 581 436 907 879 725
Tillgångar 801 551 899 573 1 023 043 901 203 905 512 1 229 955 2 524 922 2 518 396 3 223 656 3 680 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 593 168 973 193 225 216 778 131 555 291 674 200 976 351 570 827 718 1 057 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 503 696 510 739 513 038 515 598 608 637 329 658 31 039 36 993 447 426 1 112 639
Kortfristiga skulder 220 262 219 861 316 596 168 827 165 321 608 621 2 292 907 2 129 833 1 948 512 1 509 742
Skulder och eget kapital 801 551 899 573 1 023 043 901 203 905 512 1 229 955 2 524 922 2 518 396 3 223 656 3 680 020
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 013 7 696 5 353 6 417 6 715 18 212 16 981 21 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 4 088 3 291 5 487 7 302 13 198 29 367 30 410 18 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 3 247 7 961 7 316 8 917 11 879 29 153 30 666 26 515
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 006
Omsättning 3 286 4 085 16 958 25 548 32 623 116 475 61 025 88 677 76 456 78 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 5 10 13 15 33 55 50 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 3 392 2 554 2 385 6 511 1 849 1 612 1 519 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 476 1 899 1 429 1 533 1 008 1 325 1 459 1 592
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -827 418 -2 035 -11 978 -18 844 36 419 -33 846 -65 968 -60 470 -63 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,61% -75,91% -33,61% -17,62% -68,25% 60,04% -31,18% 16,78% -2,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,61% -4,97% -0,34% 9,18% -7,16% 57,79% -1,96% -7,25% 0,66% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 344,37% -1 095,54% -20,60% 323,80% -209,09% 727,76% -81,15% -205,84% 28,04% 147,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5 977,28% -4 243,67% -977,50% -506,32% -99,31% -418,17% -2 634,14% -1 545,22% -1 990,63% -806,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,68% 18,78% 18,89% 24,05% 14,53% 23,71% 7,96% 13,96% 25,68% 28,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,88% 21,15% 47,64% 23,39% 81,37% 32,90% 29,89% 35,66% 22,42% 58,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!