Visa allt om V-TAB Holding AB (publ)
Visa allt om V-TAB Holding AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 440 393 2 833 682 3 347 478 4 530 753 4 831 538 5 217 395 5 377 461 5 169 975 4 865 148 5 033 196
Övrig omsättning 49 839 740 391 271 953 31 884 56 266 176 618 231 748 26 270 207 597 74 313
Rörelseresultat (EBIT) 36 550 15 423 149 921 -407 868 -740 913 73 664 408 748 272 764 214 385 179 820
Resultat efter finansnetto 7 934 -7 147 71 953 -509 731 -862 388 99 169 343 456 135 999 173 216 106 984
Årets resultat 11 563 10 091 65 631 -503 013 -852 318 126 125 298 185 70 852 155 921 46 293
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 342 278 1 394 364 2 419 400 2 761 615 3 689 011 4 554 557 4 607 908 4 914 227 4 737 797 3 929 770
Omsättningstillgångar 407 833 739 994 518 292 815 672 951 509 1 300 878 1 465 383 977 365 931 654 1 178 898
Tillgångar 1 750 111 2 134 358 2 937 692 3 577 287 4 640 520 5 855 435 6 073 291 5 891 592 5 669 451 5 108 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 242 216 954 -53 891 -449 500 1 034 037 1 952 819 2 137 856 1 886 382 821 915 711 238
Minoritetsintressen 105 015 91 436 225 101 883 387 0 0 0 0 1 073 671 989 437
Avsättningar (tkr) 0 80 907 0 151 071 128 640 203 615 264 866 264 709 241 511 220 975
Långfristiga skulder 648 328 590 828 612 899 528 046 955 671 1 599 980 1 857 860 1 168 725 1 899 750 1 411 928
Kortfristiga skulder 779 526 1 154 233 2 153 583 2 464 283 2 522 172 2 099 021 1 812 709 2 571 776 1 632 604 1 775 090
Skulder och eget kapital 1 750 111 2 134 358 2 937 692 3 577 287 4 640 520 5 855 435 6 073 291 5 891 592 5 669 451 5 108 668
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 27 079 35 042 46 308 94 478 99 242 100 319 71 658 69 816 45 278 44 427
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 821 359 914 916 1 144 392 1 561 298 1 638 859 1 783 970 1 736 242 1 676 350 1 598 094 1 487 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 348 940 397 062 491 597 661 203 708 007 757 380 721 294 697 227 635 153 620 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 490 232 3 574 073 3 619 431 4 562 637 4 887 804 5 394 013 5 609 209 5 196 245 5 072 745 5 107 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 060 2 237 2 807 3 838 4 134 4 601 4 796 4 816 4 537 4 311
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 185 1 267 1 193 1 181 1 169 1 134 1 121 1 074 1 072 1 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 606 605 605 598 582 544 522 530 536
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 131 984 758 721 307 133 -106 934 255 582 301 987 649 293 502 065 398 750 485 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,88% -15,35% -26,12% -6,23% -7,40% -2,98% 4,01% 6,27% -3,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,00% 6,09% 5,67% -10,06% -15,63% 3,59% 7,34% 4,71% 4,07% 4,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% 4,59% 4,97% -7,94% -15,01% 4,03% 8,29% 5,36% 4,75% 4,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 71,10% 74,73% 100,00% 100,00% 100,00% 75,04% 73,99% 74,29%
Rörelsekapital/omsättning -15,23% -14,62% -48,85% -36,39% -32,51% -15,30% -6,46% -30,84% -14,41% -11,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,41% 10,16% -1,83% -12,57% 22,28% 33,35% 35,20% 32,02% 14,50% 13,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,85% 59,50% 22,29% 31,31% 35,83% 59,63% 77,70% 35,54% 54,56% 63,30%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 31 007 97 667 61 025 88 677 75 936 78 082 72 976 70 647 50 737 47 440
Övrig omsättning 1 616 18 808 - - 520 - - - 66 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 702 35 511 -35 000 -66 982 -61 490 -64 588 -65 637 -60 524 -51 160 -50 853
Resultat efter finansnetto -78 528 -17 077 -129 975 -304 634 -85 471 20 975 207 093 -43 169 -17 922 -4 036
Årets resultat -160 122 -72 168 -150 594 -411 141 -186 961 34 808 207 860 -29 326 11 787 918
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 770 984 1 029 744 1 839 501 1 758 815 2 786 749 2 800 295 2 622 327 1 482 165 1 330 514 1 254 328
Omsättningstillgångar 134 528 200 211 685 421 759 581 436 907 879 725 942 854 338 645 349 401 488 740
Tillgångar 905 512 1 229 955 2 524 922 2 518 396 3 223 656 3 680 020 3 565 181 1 820 810 1 679 915 1 743 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 555 291 674 200 976 351 570 827 718 1 057 639 1 062 133 889 591 896 567 878 231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 744 2 797 0 29 969
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720
Långfristiga skulder 608 637 329 658 31 039 36 993 447 426 1 112 639 1 294 136 64 431 320 249 259 500
Kortfristiga skulder 165 321 608 621 2 292 907 2 129 833 1 948 512 1 509 742 1 207 168 863 991 463 099 574 648
Skulder och eget kapital 905 512 1 229 955 2 524 922 2 518 396 3 223 656 3 680 020 3 565 181 1 820 810 1 679 915 1 743 068
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 353 6 417 6 715 18 212 16 981 21 579 7 842 11 807 10 345 9 099
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 487 7 302 13 198 29 367 30 410 18 518 26 450 16 335 11 322 11 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 316 8 917 11 879 29 153 30 666 26 515 21 790 18 011 13 792 12 713
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 48 006 48 006 32 004 24 003 24 003
Omsättning 32 623 116 475 61 025 88 677 76 456 78 082 72 976 70 647 50 803 47 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 33 55 50 41 31 21 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 385 6 511 1 849 1 612 1 519 1 904 2 354 3 364 3 624 3 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 429 1 533 1 008 1 325 1 459 1 592 1 846 2 227 2 457 2 613
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -18 844 36 419 -33 846 -65 968 -60 470 -63 008 -63 506 -58 523 -49 220 -49 079
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,25% 60,04% -31,18% 16,78% -2,75% 7,00% 3,30% 39,24% 6,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,16% 57,79% -1,96% -7,25% 0,66% 3,12% 7,25% -1,43% 0,04% 1,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -209,09% 727,76% -81,15% -205,84% 28,04% 147,22% 354,07% -36,91% 1,39% 52,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -99,31% -418,17% -2 634,14% -1 545,22% -1 990,63% -806,87% -362,19% -743,62% -224,09% -181,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,53% 23,71% 7,96% 13,96% 25,68% 28,74% 29,83% 48,97% 53,37% 51,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,37% 32,90% 29,89% 35,66% 22,42% 58,27% 78,10% 39,20% 75,45% 85,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...