Visa allt om Bodträskfors Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Bodträskfors Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 905 8 860 8 284 7 991 9 329 9 607 10 078 10 074 10 728 9 066
Övrig omsättning 205 182 498 - - 106 - 160 176 10
Rörelseresultat (EBIT) 422 682 -48 -165 864 -203 -313 1 227 1 160 1 070
Resultat efter finansnetto 383 640 -113 -180 797 -285 -384 1 178 1 045 967
Årets resultat 379 191 26 30 564 -27 99 674 656 546
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 154 2 342 2 923 2 352 2 477 2 467 3 186 4 015 2 461 2 815
Omsättningstillgångar 5 067 4 623 3 850 4 274 4 387 4 107 4 399 5 016 4 549 3 237
Tillgångar 7 221 6 965 6 774 6 626 6 863 6 573 7 586 9 032 7 010 6 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 760 3 581 3 390 3 564 3 634 3 070 3 096 3 198 2 774 2 218
Obeskattade reserver 1 138 1 238 838 988 1 257 1 230 1 488 2 007 1 757 1 632
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 487 512 860 506 602 571 1 058 1 721 868 1 022
Kortfristiga skulder 1 835 1 634 1 685 1 568 1 370 1 702 1 943 2 106 1 610 1 179
Skulder och eget kapital 7 221 6 965 6 774 6 626 6 863 6 573 7 586 9 032 7 010 6 052
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 615 642 590 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 528 2 766 2 569 2 538 3 150 2 446 1 952 1 877 1 487
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 875 845 806 781 950 961 841 852 747
Utdelning till aktieägare 300 200 0 200 100 0 0 200 250 100
Omsättning 9 110 9 042 8 782 7 991 9 329 9 713 10 078 10 234 10 904 9 076
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 10 11 11 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 891 886 828 799 933 873 916 916 1 192 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 342 362 317 308 353 354 292 344 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 990 1 428 766 499 1 657 581 437 2 073 1 744 1 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,51% 6,95% 3,67% -14,34% -2,89% -4,67% 0,04% -6,10% 18,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,98% 9,98% -0,49% -1,72% 12,97% -2,40% -3,77% 14,16% 17,16% 17,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% 7,84% -0,40% -1,43% 9,54% -1,64% -2,84% 12,70% 11,21% 11,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,87% 64,30% 61,05% 61,38% 63,33% 59,54% 57,16% 63,00% 53,76% 57,13%
Rörelsekapital/omsättning 36,29% 33,74% 26,13% 33,86% 32,34% 25,03% 24,37% 28,89% 27,40% 22,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,36% 65,28% 59,69% 65,42% 66,45% 60,50% 55,27% 51,78% 57,62% 56,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,42% 217,14% 164,27% 208,29% 245,18% 184,25% 170,41% 180,15% 232,61% 224,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...