Visa allt om Per Langetun Aktiebolag
Visa allt om Per Langetun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 201 2 505 2 102 1 989 1 344 1 573 2 544 1 068 1 658 1 320
Övrig omsättning - 1 008 1 449 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -119 2 024 2 268 781 -83 50 731 -779 -892 -588
Resultat efter finansnetto -182 1 935 2 117 613 -308 -184 608 -895 -1 087 2 994
Årets resultat -7 1 397 2 117 613 -308 -184 608 -895 -1 087 2 994
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 561 7 362 9 030 8 990 9 155 9 334 8 992 9 195 9 398 733
Omsättningstillgångar 3 367 3 595 3 259 989 1 991 771 2 920 1 545 3 127 5 806
Tillgångar 9 929 10 957 12 289 9 979 11 147 10 106 11 913 10 740 12 526 6 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 468 6 634 5 687 3 720 3 227 3 675 3 980 3 492 4 506 5 743
Obeskattade reserver 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 000 3 530 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 6 030 530
Kortfristiga skulder 362 493 572 229 1 890 401 1 903 1 218 1 989 266
Skulder och eget kapital 9 929 10 957 12 289 9 979 11 147 10 106 11 913 10 740 12 526 6 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 282 120 269 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 367 256 116 318 413 263 389 521 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 70 26 22 100 170 211 239 321 245
Utdelning till aktieägare 160 160 150 150 0 140 120 120 120 150
Omsättning 1 201 3 513 3 551 1 989 1 344 1 573 2 544 1 068 1 658 1 320
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 601 1 253 1 051 995 672 787 1 272 534 829 660
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 232 149 101 263 324 416 406 595 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 2 200 2 444 953 96 234 933 -571 -721 -528
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,06% 19,17% 5,68% 47,99% -14,56% -38,17% 138,20% -35,59% 25,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,20% 18,48% 18,57% 7,88% -0,64% 0,57% 6,14% -7,04% -6,42% 54,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,91% 80,84% 108,56% 39,52% -5,28% 3,69% 28,77% -70,79% -48,49% 267,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 250,21% 123,83% 127,83% 38,21% 7,51% 23,52% 39,98% 30,62% 68,64% 419,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,93% 62,68% 46,28% 37,28% 28,95% 36,36% 33,41% 32,51% 35,97% 87,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 930,11% 729,21% 569,76% 431,88% 105,34% 192,27% 153,44% 126,85% 157,21% 2 182,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...