Visa allt om Kontorsleverantören i Östergötland Aktiebolag
Visa allt om Kontorsleverantören i Östergötland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 726 915 1 144 1 279 1 473 1 836 2 096 2 110 2 255 2 270
Övrig omsättning 30 - 70 - - 26 - - 8 17
Rörelseresultat (EBIT) -13 9 21 -23 -63 -8 14 14 -6 23
Resultat efter finansnetto -13 10 22 -15 -65 -9 12 11 -7 21
Årets resultat -4 10 14 -15 -58 2 2 3 -8 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 56 65 65 65 65 63 66
Omsättningstillgångar 329 343 350 264 285 432 476 597 435 466
Tillgångar 329 343 351 320 350 497 541 662 498 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 221 211 197 212 270 268 267 264 294
Obeskattade reserver 0 8 8 0 0 7 23 18 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 114 131 123 139 221 250 377 219 222
Skulder och eget kapital 329 343 351 320 350 497 541 662 498 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 352 372 372 456 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 208 190 246 200 292 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 73 74 96 89 117 138 149 148 181 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 756 915 1 214 1 279 1 473 1 862 2 096 2 110 2 263 2 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 363 458 572 640 737 918 - 1 055 1 128 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 150 136 178 153 212 252 - 266 325 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 9 21 -23 -63 -8 14 14 -3 26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,66% -20,02% -10,56% -13,17% -19,77% -12,40% -0,66% -6,43% -0,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,65% 2,92% 6,27% -3,44% -17,43% -1,21% 2,59% 2,11% -0,60% 4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,65% 1,09% 1,92% -0,86% -4,14% -0,33% 0,67% 0,66% -0,13% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,07% 44,59% 45,02% 42,61% 42,70% 40,74% 40,22% 40,24% 42,35% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 29,89% 25,03% 19,14% 11,02% 9,91% 11,49% 10,78% 10,43% 9,58% 10,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,96% 66,25% 61,89% 61,56% 60,57% 55,36% 52,67% 42,34% 55,18% 57,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,50% 285,09% 245,80% 177,24% 169,78% 158,82% 157,20% 114,32% 156,16% 163,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...