Visa allt om Axelsson & Anderssons Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Axelsson & Anderssons Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 881 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 027
Övrig omsättning - - - - - - - - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 229 180 2 114 208 343 395 -237 101 -95
Resultat efter finansnetto 3 820 2 881 742 2 051 1 907 1 325 1 571 754 1 335 1 554
Årets resultat 4 473 1 698 406 1 200 1 052 958 1 187 553 982 1 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 728 11 615 8 941 8 452 6 858 5 395 4 218 3 809 3 286 2 760
Omsättningstillgångar 1 283 664 483 387 297 330 1 045 228 443 226
Tillgångar 10 010 12 279 9 424 8 839 7 155 5 724 5 264 4 036 3 729 2 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 647 9 774 8 076 7 669 6 470 5 417 4 459 3 272 2 719 1 737
Obeskattade reserver 0 1 888 1 188 988 478 0 0 42 42 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 363 617 160 182 208 306 804 722 967 1 207
Skulder och eget kapital 10 010 12 279 9 424 8 839 7 155 5 724 5 264 4 036 3 729 2 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 514 511 500 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 576 576 570 550 523 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 338 338 334 319 262 319 314 289 279
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 881 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 051
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 881 2 894 2 493 2 931 2 638 2 973 3 128 2 396 3 169 3 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 921 923 914 904 869 785 833 825 789 879
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 229 204 102 214 308 443 471 -237 101 -95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,45% 16,09% -14,94% 11,11% -11,27% -4,96% 30,55% -24,39% 4,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,16% 23,45% 7,87% 23,22% 26,68% 23,17% 29,88% 18,86% 35,83% 52,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 132,59% 99,52% 29,76% 70,01% 72,37% 44,60% 50,29% 31,76% 42,16% 51,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,58% 39,60% 41,48% 38,69% 45,26% 41,61% 42,20% 25,04% 28,56% 25,97%
Rörelsekapital/omsättning -141,62% 1,62% 12,96% 6,99% 3,37% 0,81% 7,70% -20,62% -16,54% -32,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,42% 91,59% 95,53% 95,48% 95,35% 94,64% 84,71% 81,84% 73,73% 59,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,92% 107,62% 301,88% 212,64% 142,79% 107,84% 129,98% 31,58% 45,81% 18,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...