Visa allt om Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB
Visa allt om Hotel & Café Victoria i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 458 5 726 5 059 5 177 4 030 4 201 3 312 3 235 3 440 3 343
Övrig omsättning - 158 50 4 21 - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 546 -39 37 -59 8 -14 133 211 76
Resultat efter finansnetto 12 520 -63 14 -71 5 -15 131 210 70
Årets resultat 2 419 3 3 3 35 31 99 97 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 448 539 568 513 146 61 110 172 205
Omsättningstillgångar 1 021 1 097 630 510 479 515 1 093 1 086 1 013 1 080
Tillgångar 1 378 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 586 167 165 162 159 425 494 495 497
Obeskattade reserver 0 0 23 95 91 171 220 282 290 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 217 289 282 266 97 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 671 741 690 536 473 234 509 420 400 557
Skulder och eget kapital 1 378 1 545 1 169 1 078 992 661 1 153 1 196 1 186 1 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 357 339 341 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 951 1 735 1 607 1 834 1 345 1 145 700 627 631 628
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 736 677 613 644 470 400 360 349 331 290
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 300 100 100 100
Omsättning 5 458 5 884 5 109 5 181 4 051 4 201 3 332 3 235 3 440 3 343
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 8 6 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 780 818 723 647 672 1 050 662 647 688 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 348 320 313 306 390 283 265 260 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 637 46 109 -9 52 35 185 272 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,68% 13,18% -2,28% 28,46% -4,07% - 2,38% -5,96% 2,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,32% 35,34% -3,34% 3,43% -5,85% 1,21% -1,21% 11,20% 17,88% 5,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 9,54% -0,77% 0,71% -1,44% 0,19% -0,42% 4,14% 6,16% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,71% 81,31% 79,28% 80,86% 81,99% 74,63% 73,34% 73,94% 76,13% 69,64%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 6,22% -1,19% -0,50% 0,15% 6,69% 17,63% 20,59% 17,82% 15,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,74% 37,93% 15,82% 21,80% 23,09% 43,12% 50,92% 58,28% 59,34% 51,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,56% 132,52% 78,55% 82,46% 87,32% 217,09% 205,70% 248,33% 241,00% 186,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...