Visa allt om Liwa Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Liwa Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 66 835 73 414 66 517 56 222 36 113 20 825 20 508 15 886 12 818 14 156
Övrig omsättning 69 - - 155 16 53 - 65 48 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 229 4 397 4 447 4 211 2 143 3 084 2 281 1 151 374 710
Resultat efter finansnetto 2 330 4 503 4 519 4 252 2 170 3 112 2 275 1 121 335 638
Årets resultat 1 569 2 711 2 643 2 544 1 182 1 725 1 189 630 228 333
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 566 492 255 484 526 692 536 333 302 198
Omsättningstillgångar 26 280 25 533 21 443 16 210 11 616 7 386 6 625 3 900 2 276 2 150
Tillgångar 26 846 26 024 21 698 16 694 12 141 8 078 7 161 4 233 2 578 2 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 174 12 205 9 894 7 651 5 107 3 925 2 800 1 610 980 1 003
Obeskattade reserver 6 036 5 801 4 841 3 791 2 852 2 343 1 610 978 730 735
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 59 190 0
Kortfristiga skulder 7 636 8 018 6 963 5 252 4 182 1 810 2 751 1 585 678 610
Skulder och eget kapital 26 846 26 024 21 698 16 694 12 141 8 078 7 161 4 233 2 578 2 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 750 751 830 862
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 093 2 765 2 733 2 178 1 646 571 349 442 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 201 1 052 1 012 1 521 698 624 484 639 670
Utdelning till aktieägare 600 600 400 400 0 0 600 0 0 250
Omsättning 66 904 73 414 66 517 56 377 36 129 20 878 20 508 15 951 12 866 14 156
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 6 4 4 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 354 10 488 11 086 9 370 6 019 5 206 5 127 5 295 3 205 3 539
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 624 657 636 520 594 500 540 479 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 402 4 516 4 565 4 385 2 303 3 229 2 372 1 229 401 773
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,96% 10,37% 18,31% 55,68% 73,41% 1,55% 29,09% 23,94% -9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,71% 17,35% 21,04% 25,68% 18,10% 38,56% 32,06% 27,76% 15,44% 31,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,50% 6,15% 6,86% 7,63% 6,09% 14,96% 11,20% 7,40% 3,11% 5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,42% 19,82% 20,88% 21,35% 23,75% 36,45% 29,91% 28,35% 29,30% 29,47%
Rörelsekapital/omsättning 27,90% 23,86% 21,77% 19,49% 20,59% 26,78% 18,89% 14,57% 12,47% 10,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,61% 64,29% 63,00% 63,54% 59,38% 69,97% 55,67% 55,06% 58,40% 65,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,64% 190,90% 197,53% 197,49% 164,04% 289,39% 187,68% 170,28% 188,20% 158,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...