Visa allt om Jan Nilssons Pumpservice Aktiebolag
Visa allt om Jan Nilssons Pumpservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 721 870 955 918 1 140 1 247 1 097 1 385 1 443 1 772
Övrig omsättning 92 15 - - 60 - - 393 - 16
Rörelseresultat (EBIT) 18 -43 97 3 14 -60 -138 364 118 314
Resultat efter finansnetto 9 -28 93 1 21 -87 -137 359 108 296
Årets resultat 54 2 75 1 17 -25 24 201 79 144
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 215 278 341 422 49 79 110 297 333
Omsättningstillgångar 141 402 346 360 340 488 592 806 461 434
Tillgångar 141 617 624 702 763 537 671 916 759 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 111 426 424 350 349 332 408 384 233 254
Obeskattade reserver 0 60 92 94 94 94 159 330 247 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 72 159 0 0 23 44 114
Kortfristiga skulder 30 130 108 187 160 111 105 180 235 149
Skulder och eget kapital 141 617 624 702 763 537 671 916 759 766
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 264 264 240 240 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 180 179 188 264 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 26 28 107 125 124 124 116 119 111
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 50 0 50 0
Omsättning 813 885 955 918 1 200 1 247 1 097 1 778 1 443 1 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 721 870 955 918 1 140 1 247 1 097 1 385 1 443 1 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 209 208 297 392 389 391 356 361 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 76 20 160 84 60 -29 -107 395 153 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,13% -8,90% 4,03% -19,47% -8,58% 13,67% -20,79% -4,02% -18,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,77% -4,38% 15,71% 3,99% 2,75% -10,06% -20,42% 39,74% 15,68% 40,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,50% -3,10% 10,26% 3,05% 1,84% -4,33% -12,49% 26,28% 8,25% 17,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,03% 48,05% 54,76% 56,43% 51,23% 48,20% 48,22% 41,95% 53,57% 52,14%
Rörelsekapital/omsättning 15,40% 31,26% 24,92% 18,85% 15,79% 30,23% 44,39% 45,20% 15,66% 16,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,72% 76,63% 79,45% 60,30% 54,82% 74,73% 78,27% 68,47% 54,13% 56,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 336,67% 259,23% 248,15% 123,53% 144,38% 330,63% 441,90% 363,33% 126,81% 181,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...