Visa allt om Flipper Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Flipper Förvaltning Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 105 347 76 906 97 941 136 195 112 761 98 051 110 259 134 014 100 747 77 290
Övrig omsättning - - 1 325 955 4 526 460 418 1 804 2 189 1 617
Rörelseresultat (EBIT) 5 421 -833 -762 6 865 6 537 676 9 084 9 364 7 361 5 163
Resultat efter finansnetto 5 425 -796 -751 6 737 6 549 3 649 -672 9 857 7 464 3 867
Årets resultat 4 225 -611 -329 4 913 4 752 2 722 -550 7 063 5 315 2 339
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 705 625 879 1 301 782 366 517 372 600 510
Omsättningstillgångar 76 344 53 430 49 152 62 480 62 957 63 647 91 273 87 204 52 444 39 725
Tillgångar 77 050 54 054 50 031 63 781 63 739 64 013 91 790 87 576 53 044 40 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 894 29 958 30 569 30 897 25 985 21 233 18 511 21 060 15 497 11 542
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 704 1 151 1 626 2 346 1 899 1 452 1 293 1 520 1 054 567
Långfristiga skulder 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 452 22 946 17 836 30 319 35 856 41 329 71 985 64 995 36 492 28 126
Skulder och eget kapital 77 050 54 054 50 031 63 781 63 739 64 013 91 790 87 576 53 044 40 235
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 1 543 1 482 1 504 882 426 436 597 555 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 441 3 414 3 908 4 693 4 517 3 380 4 024 3 576 3 247 3 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 813 1 950 2 520 2 375 1 912 1 526 1 693 1 489 1 324 1 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 347 76 906 99 266 137 150 117 287 98 511 110 677 135 818 102 936 78 907
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 13 14 14 11 12 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 705 7 691 7 534 9 728 8 054 8 914 9 188 11 168 8 396 7 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 704 618 624 531 506 521 512 448 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 515 -520 -339 7 269 6 636 826 9 227 9 676 7 613 5 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -21,48% -28,09% 20,78% 15,00% -11,07% -17,73% 33,02% 30,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,06% -1,47% -1,42% 10,85% 10,28% 8,07% 10,25% 11,29% 14,07% 13,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,16% -1,04% -0,73% 5,08% 5,81% 5,27% 8,53% 7,38% 7,41% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,94% 14,42% 12,55% 15,49% 13,76% 11,84% 19,44% 15,06% 16,81% 18,21%
Rörelsekapital/omsättning 26,48% 39,64% 31,97% 23,61% 24,03% 22,76% 17,49% 16,57% 15,83% 15,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,20% 55,42% 61,10% 48,44% 40,77% 33,17% 20,17% 24,05% 29,22% 28,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,26% 40,46% 24,63% 7,03% 21,33% 15,70% 8,78% 19,71% 19,16% 23,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Resultat efter finansnetto -14 14 989 -2 -2 -1 49 1 999 -29 4 2 002
Årets resultat 5 565 19 161 -2 -2 -1 44 1 999 -29 3 2 001
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 086 2 086 2 121 2 121 2 121 2 121 2 121 2 096 2 096 2 096
Omsättningstillgångar 16 828 21 203 834 828 835 836 787 44 344 840
Tillgångar 18 914 23 289 2 955 2 949 2 956 2 957 2 908 2 140 2 439 2 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 153 21 591 2 935 2 937 2 939 2 940 2 896 897 926 2 923
Obeskattade reserver 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 261 1 197 20 12 17 17 12 1 243 1 513 12
Skulder och eget kapital 18 914 23 289 2 955 2 949 2 956 2 957 2 908 2 140 2 439 2 936
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 1 543 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 414 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 1 950 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 4 004 504 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 10 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,75% 94,38% 99,32% 99,59% 99,42% 99,43% 99,59% 41,92% 37,97% 99,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 334,50% 1 771,35% 4 170,00% 6 900,00% 4 911,76% 4 917,65% 6 558,33% 3,54% 22,74% 7 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...